Tăng cường xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở cấp xã

Ngày 17 tháng 09 năm 2021

Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở” đã họp triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp; dự họp các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.Họp Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 32-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 


Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 17/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở”. Đến nay, Ban Chỉ đạo đã xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, HTX”; đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan, đơn vị liên quan, các huyện ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ theo lĩnh vực phân công, địa bàn phụ trách.


Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở cấp xã được quan tâm trên các mặt: Công tác cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cho cấp xã; chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển KT-XH; tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đất đai, xây dựng… chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm. Rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, đảm bảo rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, phù hợp với quy định.


Các huyện ủy, thành ủy duy trì giao ban với đảng ủy các xã, phường thị trấn; phân công các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành phụ trách xã, phường thị trấn; thực hiện thí điểm chủ trương phân công cán bộ, đảng viên khối đảng, đoàn thể của huyện, thành phố về dự sinh hoạt với chi bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố; thực hiện chủ trương phân công đảng viên là cảnh sát phụ trách khu vực phường, công an chính quy xã về dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo: Quy định, hướng dẫn về tiêu chí, tiêu chuẩn đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với xã, phường, thị trấn. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng cán bộ ở cơ sở, việc ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn là cần thiết, làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuẩn, bố trí sắp xếp cán bộ hợp lý, phát huy năng lực công tác, khắc phục tình trạng cục bộ về công tác cán bộ ở cấp xã.


Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đầu tư xây dựng trụ sở các xã, trụ sở công an xã; các huyện lập danh mục đầu tư nhà văn hóa các bản, tiểu khu, trang thiết bị cho xã. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, HTX”, kết hợp với chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, lập nghiệp.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần có chính sách khuyến khích cán bộ kiêm nhiệm, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thống nhất dự thảo quy định, hướng dẫn về tiêu chí, tiêu chuẩn đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ cho ý kiến. Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai nhiệm vụ được phân công.

Tìm kiếm theo ngày