Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

Ngày 22/4, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”.


Qua 3 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, các hoạt động giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã và đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Đến nay, nhận thức về hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc cha mẹ, phụ huynh, người cao tuổi, các đối tượng chính (thanh niên nam nữ) có sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, các dân tộc thiểu số hòa nhập chung vào sự phát triển chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm dần qua các năm: Cụ thể, năm 2015, là 34,44%, năm 2016 là 31,85%, năm 2017 là 29,22% và năm 2018 còn 25,42%; số cặp tảo hôn cũng giảm theo các năm (2016 chiếm 18,06%, năm 2017: 16,21%, năm 2018: 12,12%).


Trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả Đề án, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; phấn đấu giảm 2 - 3% số cặp tảo hôn/năm và 0,25% số cặp kết hôn cận huyết thống/năm...

Tìm kiếm theo ngày