Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26 tháng 07 năm 2021

Trong ngày hôm nay, 26/7, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, các đại biểu Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các chức danh: Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ảnh: QUANG KHÁNH

Tiếp tục nội dung về công tác tổ chức, nhân sự cấp cao của các cơ quan nhà nước, sáng nay Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đó, ngay sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử, Chủ tịch nước thực hiện nghi lễ tuyên thệ. Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Vào cuối giờ sáng, tiếp tục nội dung về công tác nhân sự, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ và các chức danh: Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Các đại biểu thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong phiên làm việc buổi chiều, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ; nghe Chủ tịch nước báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngay sau khi Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ được thông qua, Thủ tướng Chính phủ thực hiện nghi lễ tuyên thệ. Buổi lễ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Tiếp tục nội dung về công tác nhân sự, Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thực hiện nghi lễ tuyên thệ. Lễ tuyên thệ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Chương trình làm việc trong ngày tiếp tục với nội dung Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Các Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình báo cáo thẩm tra về các nội dung này.

Từ 16 giờ 55 các đại biểu thảo luận ở Đoàn về: Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Tìm kiếm theo ngày