Phù Yên triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập bản

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 28/2/2018 của HĐND tỉnh về sáp nhập và đặt tên bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố (gọi chung là bản) trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2019, qua rà soát, huyện Phù Yên có 320 bản, khối cần sáp nhập. Theo Đề án được phê duyệt, năm 2019, huyện sẽ thực hiện sáp nhập 240 bản, khối phố thành 111 bản, khối phố, giữ nguyên 80 bản, sau sáp nhập giảm được 129 bản, khối phố. Theo đó, số lượng người hoạt động bán chuyên trách ở bản, khối phố cũng sẽ giảm 1.548 người.Mo Nghè 2, xã Quang Huy là một trong 5 bản sáp nhập đầu tiên của huyện Phù Yên.


Để triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập bản, huyện Phù Yên đã thành lập Tổ Đề án sắp xếp, sáp nhập bản, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho các thành viên; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết 101/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập các bản, khối phố; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cử cán bộ trực tiếp về cơ sở đôn đốc, hướng dẫn triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập bản. Đặc biệt, 2 xã Quang Huy và Huy Thượng có các bản thực hiện thí điểm sáp nhập trong đợt 1 năm 2019, sẽ tiến hành sắp xếp, sáp nhập các bản đúng thời gian quy định. Theo đó, đợt 1, hai xã hoàn thành sáp nhập từ 10 bản thành 5 bản mới, bao gồm: Mo Nghè 2, Mo Nghè 1, Mo 2, Chằm Chài và Úm 2. Sau sáp nhập bản, những người giữ chức vụ bí thư, ban quản lý bản, trưởng các đoàn thể bản, tổ liên gia tự quản đều là đảng viên và trách nhiệm trong công việc.


Sau khi sáp nhập thí điểm thành công tại 2 xã, huyện Phù Yên tiếp tục rà soát, ban hành văn bản chỉ đạo các xã triển khai xây dựng đề án sáp nhập bản đợt 2 năm 2019 ở 6 xã: Đá Đỏ, Tường Tiến, Nam Phong, Tường Phong, Mường Lang và Mường Do, từ 35 bản xuống còn 16 bản. Đồng thời, trình cấp trên thẩm định hồ sơ, khi được HĐND tỉnh thông qua, sẽ chỉ đạo các xã tiến hành sáp nhập bản và kiện toàn nhân sự, tổ chức hội nghị công bố quyết định. Đối với các bản còn lại, Phù Yên sẽ tiếp tục rà soát và trình đề án với cơ quan thẩm quyền để tiến hành sáp nhập trong đợt 3 năm 2019.


Trong quá trình sáp nhập bản trên địa bàn, đã nảy sinh những khó khăn, vướng mắc, như: Việc đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, tổ chức sinh hoạt cộng đồng, do số lượng người của bản đông hơn trước (theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 3/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bản có 150 hộ trở lên, khối phố có 200 hộ trở lên); sau sáp nhập huyện Phù Yên sẽ có 7 khối quy mô số hộ từ 300 - 360 hộ, 31 bản có quy mô số hộ 200 - 300 hộ.


Để việc sắp xếp, sáp nhập bản thực hiện đúng lộ trình đã đề ra, huyện Phù Yên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện bám nắm cơ sở; tích cực cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tuyên truyền công tác sáp nhập bản để tạo sự đồng thuận cao của nhân dân; hướng dẫn các xã lập danh sách, dự toán kinh phí để hỗ trợ những người hoạt động bán chuyên trách cấp bản nghỉ việc do sắp xếp, sáp nhập bản; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tiến hành sắp xếp, sáp nhập các bản trong năm 2019 theo kế hoạch đã đề ra.


Tìm kiếm theo ngày