Mai Sơn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan quản lý Nhà nước

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

Xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước có vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhu cầu của người dân, huyện Mai Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử đến 100% cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) tại địa phương.

 

 

 

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Mai Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

                 

Từ đầu năm đến nay, huyện Mai Sơn đã chỉ đạo triển khai nhiều phần mềm ứng dụng vào quản lý, như: Văn bản điện tử; kế toán; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; quản lý đối tượng chính sách; giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; 100% văn bản đi và đến được xử lý trên môi trường mạng; trong đó, đã tiếp nhận 4.447 văn bản đến và ban hành 3.838 văn bản đi trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 100% cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính Nhà nước thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử công vụ; 38% văn bản điện tử được áp dụng ký số; vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến 3 cấp đến 100% xã, thị trấn trong huyện. Bên cạnh đó, duy trì và vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử huyện; thường xuyên đăng tải đầy đủ thông tin về pháp luật, chính sách, quy định, thủ tục hành chính, quy trình làm việc, các dự án đầu tư, đấu thầu và mua sắm, thông tin hoạt động của các cơ quan theo quy định của Nhà nước. Qua đó, góp phần công khai hóa các thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là cầu nối đăng tải thông tin chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của huyện, đáp ứng nhu cầu tra cứu của người dân. 6 tháng đầu năm, Cổng thông tin điện tử của huyện đã đăng tải 199 tin, bài, video, hình ảnh phản ánh về các hoạt động của huyện; 40 chương trình truyền hình địa phương; 70 chương trình truyền thanh tiếng Thái và tiếng phổ thông; 204 văn bản chỉ đạo điều hành, thông báo, thông tin chiến lược, quy hoạch thu hút 82.549 lượt người truy cập. Đồng thời, triển khai hiệu quả phần mềm một cửa điện tử đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, tiếp nhận 2.888 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 2.618 hồ sơ đúng hạn, 67 hồ sơ quá hạn, đang giải quyết 203 hồ sơ. Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện tốt, 100% máy tính trong các cơ quan hành chính Nhà nước cấp huyện có cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc. Công tác hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước được quan tâm, nơi làm việc của các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn được bố trí khang trang và các điều kiện làm việc khác. Triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001-2015 tại 10 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, với 247 quy trình tác nghiệp đã góp phần kiểm soát quy trình, tiến độ giải quyết và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

                 

Thời gian tới, huyện Mai Sơn tiếp tục phát triển ứng dụng CNTT trong tất cả lĩnh vực quản lý của các cấp chính quyền, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện đại, đồng bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, hình thành môi trường làm việc điện tử liên thông, rộng khắp, phát triển các cơ sở dữ liệu trọng điểm của huyện. Phấn đấu 100% các cơ quan Nhà nước ứng dụng, khai thác có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung, như: Cổng thông tin điện tử; thư điện tử công vụ; quản lý văn bản và điều hành; quản lý thi đua - khen thưởng; quản lý hộ tịch... Xây dựng, triển khai 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính cấp huyện, xã, đảm bảo đủ điều kiện, phục vụ người dân và doanh nghiệp; 50% hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến của huyện với Cổng dịch vụ công của tỉnh; tối thiểu đạt 80% người dân và doanh nghiệp hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và nâng cấp hệ thống hội nghị trực tuyến 3 cấp đến 100% xã, thị trấn toàn huyện.

Tìm kiếm theo ngày