Lực lượng tiên phong trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

Xuyên suốt lịch sử cách mạng của Đảng, của dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Đảng ta luôn xác định, báo chí cách mạng phải trở thành diễn đàn, cầu nối của Đảng với nhân dân, là “ý Đảng, lòng dân”.Phóng viên Báo Sơn La tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa.


Đặc biệt, trong cuộc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, phòng chống “diễn biến hòa bình”, Đảng ta coi báo chí là vũ khí sắc bén, có vai trò rất quan trọng và tham gia tích cực trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.


Lịch sử đã chứng minh, các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những năm qua, thời đại khoa học kỹ thuật toàn cầu phát triển mạnh mẽ, lượng thông tin hàng ngày vô cùng phong phú, đa dạng, nhiều chiều, các thế lực thù địch thông qua mạng xã hội đã đăng tải những bài viết có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng đưa ra các luận điệu hết sức vô căn cứ, nhằm phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng, khối đại đoàn kết toàn dân…


Đặc biệt, mỗi khi chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, các thế lực thù địch đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, tăng cường xuất bản các loại ấn phẩm, tài liệu, như: Báo cáo, nghị quyết, dự thảo luật của Nghị viện, Quốc hội một số nước phương Tây, các tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), Tổ chức theo dõi Nhân quyền Quốc tế (HRW)… các ấn phẩm sách, báo, tạp chí, tờ rơi… của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng Việt. Cùng với đó, chúng lập hàng nghìn trang hội nhóm, trang blog, hàng trăm loại báo chí và tổ chức các cuộc hội thảo với các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước, sau đó đăng tin bài về những thông tin, chủ đề này để xuyên tạc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ta. 


Với vai trò của mình, báo chí cách mạng Việt Nam luôn thể hiện rõ vai trò đi đầu, tiên phong trong việc tuyên truyền, phổ biến thông tin liên quan đến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá cho nhân dân. Hàng năm, báo chí đã đăng tải hàng chục nghìn tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau để làm sáng tỏ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Các tác phẩm báo chí đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch đã đưa ra các luận điểm, luận cứ rất rõ ràng, phân biệt rõ lẽ đúng sai, lời văn đanh thép, lấy thông tin chính thống để đẩy lùi thông tin độc hại... Chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh ngăn chặn, phản bác từ sớm, từ xa các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.


Để thể hiện vai trò và tầm quan trọng của báo chí trong giai đoạn hiện nay, một trong sáu nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 35 NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” đã xác định “phát huy vai trò của báo chí, truyền thông”. Bởi, trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, việc đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; phòng chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là cuộc chiến lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải chủ động, quyết liệt, kiên trì; phải phát huy tổng hợp sức mạnh của báo chí, truyền thông, của các tổ chức, các lực lượng mới đủ khả năng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch.


Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí cách mạng Việt Nam với sứ mệnh lịch sử sẽ tiếp tục phát huy vai trò hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Hoành Anh (Công an Sơn La)

Tìm kiếm theo ngày