Lấy sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm

Ngày 20 tháng 08 năm 2021

Đề cao công tác cải cách hành chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ; đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, chi phí phát sinh; đưa vào sử dụng các ứng dụng hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

                                


Khách hàng đến giao dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

           

Hiện nay, đơn vị đã xây dựng, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng đạt Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện với 11/11 thủ tục hành chính tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ; bố trí, sắp xếp các giao dịch viên đảm bảo năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch.

 
Ông Nguyễn Huy Du, Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước tỉnh, cho biết: KBNN tỉnh thường xuyên ban hành kế hoạch thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính, đưa nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Đối với những thủ tục hành chính không đáp ứng được các tiêu chí cần thiết, hợp lý, hợp pháp theo quy định, trong quá trình thực hiện còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết công việc đối với khách hàng, KBNN tỉnh rà soát lại, lập danh mục đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ… 

           

Hiện nay, mô hình "Một cửa một giao dịch viên” được Ban Giám đốc KBNN tỉnh quyết liệt chỉ đạo và thực hiện, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Đồng chí Đặng Hồng Quang, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thông tin: Việc cải cách hành chính ở KBNN tỉnh, chú trọng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; sắp xếp giảm bớt thời gian hội họp, dành thời gian cho nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa trong quản lý nghiệp vụ được đẩy mạnh, qua mạng thông tin điện tử, diễn đàn nghiệp vụ nội bộ, đơn vị đã thực hiện công khai các quy trình nghiệp vụ KBNN. Đơn vị đã từng bước triển khai dự án chuyên môn, dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc, tham gia quá trình hiện đại hóa công nghệ thông tin, thực hiện tin học hóa 100% trong hoạt động nghiệp vụ tài chính-KBNN và các đơn vị giao dịch; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính,giao dịch theo cơ chế “một cửa” trong kiểm soát chi thường xuyên, chi đầu tư và chương trình mục tiêu.

           

Kho bạc Nhà nước Sơn La chủ động phối hợp với cơ quan tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp tích cực; xử lý kịp thời các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng NSNN, đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết từ chối thanh toán đối với các khoản chi chưa đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn định mức và báo cáo cơ quan có thẩm quyền kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành dự toán ngân sách, đặc biệt đã tập trung nguồn vốn ưu tiên thanh toán chế độ cho con người, đảm bảo an sinh xã hội, chi công tác phòng, chống dịch, chi diễn tập KVPT tỉnh năm 2021. Kết quả, kiểm soát chi đến 15/8/2021 đạt 7.235 tỷ đồng, bằng 47% dự toán.

           

Thực hiện lộ trình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, KBNN tỉnh tích cực triển khai đến các đơn vị sử dụng trên địa bàn toàn tỉnh; tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến các đơn vị sử dụng ngân sách, lấy kết quả triển khai thực hiện dịch vụ công làm cơ sở bình xét thi đua của các đơn vị. Chỉ đạo đẩy mạnh việc thanh toán qua KBNN thông qua dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, có 1.418 đơn vị đã tham gia thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 98%.

 
Là đơn vị thường xuyên giao dịch với Kho bạc Nhà nước tỉnh, chị Nguyễn Thu Hà, Kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, cho biết: Trước đây, khi chưa triển khai dịch vụ công trực tuyến, các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh thường phải đến tận nơi để giao dịch, tốn thời gian và chi phí đi lại. Hiện nay, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thực hiện CCHC điện tử, chúng tôi chỉ cần gửi thông tin qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nhận phản hồi, kết quả qua email... rất thuận lợi, nhanh chóng.

           

Hiện nay, KBNN tỉnh tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào quy trình giải quyết các TTHC trong lĩnh vực thu, chi NSNN và đăng ký, sử dụng tài khoản của các đơn vị tại KBNN nhằm đơn giản về TTHC, giảm thiểu thời gian, chi phí cho đơn vị, tổ chức, cá nhân giao dịch với kho bạc; đẩy mạnh việc thanh toán trực tuyến các khoản phí, lệ phí, thuế, thu phạt vi phạm hành chính; kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, phục vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC theo lộ trình.

           

Với những nỗ lực không ngừng, Kho bạc Nhà nước tỉnh từng bước đưa công tác cải cách TTHC đến gần hơn với người dân. Đây là một trong những thước đo quan trọng để sớm xây dựng "Kho bạc điện tử”, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Tìm kiếm theo ngày