Lãnh đạo các nước gửi Điện, Thư chia buồn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

Ngày 13 tháng 08 năm 2020

Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu từ trần, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Lãnh đạo Hàn Quốc, Lãnh đạo Cộng hòa Nicaragua (Ni-ca-ra-goa), Lãnh đạo các Đảng đã gửi Điện chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu.

Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã gửi Điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong điện, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên bày tỏ chia buồn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu; cho rằng đồng chí Lê Khả Phiêu là nhà cách mạng lão thành, nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, cống hiến cả đời vào sự nghiệp phát triển, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Mun Che In) đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong điện, thay mặt cho Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in gửi lời chia buồn tới nhân dân Việt Nam, gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; cho rằng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có nhiều cống hiến quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam và sự phát triển của quan hệ hai nước Hàn Quốc - Việt Nam.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng mặt trận giải phóng dân tộc Sandino (Xan-đi-nô), Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega Saavedra (Đa-ni-ên Oóc-tê-ga Xa-a-vê-đra) và Phó Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Rosario Murillo (Rô-xa-ri-ô Mu-ri-giô) đã đồng gửi Thư chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

* Lãnh đạo các Đảng đã có Điện và Thư chia buồn gửi tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu, trong đó có:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít đã gửi Điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) Jesús Faria (Hê-xút Pha-ri-a) và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (JuventudPSUV) Rander Pena (Ran-đê Pê-nha) đã gửi Điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư Trung ương phụ trách đối ngoại Mặt trận giải phóng Farabundo Marti (Pha-ra-bun-đô Mác-tin) (FMLN) El Salvador (En Xan-va-đo) Sigfrido Reyes (Xích-phờ-ri-đô Rây-dết)) đã gửi Điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch, Bí thư phụ trách đối ngoại Đảng Cộng sản Brazil  (PCdoB) Walter Sorrentino (Oan-tơ Xô-ren-ti-nô) đã gửi Thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng phong trào cánh tả thống nhất (MIU) Dominicana Miguel Mejia (Mi-ghen Mê-hi-a) đã gửi Điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay (PCU) Juan Castillo (Hoan Cát-xti-giô) đã gửi Điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile Guillermo Teillier (Ghi-giê-rờ-mô Tây-li-ê) đã gửi Điện chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Bolivia Ignacio Mendoza (I-gơ-na-xi-ô Mên-đô-xa) đã gửi Điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Argentina (PCA) đã gửi Điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Tìm kiếm theo ngày