Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá

Ngày 28 tháng 09 năm 2021

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1618/QÐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCÐ) điều hành giá. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng BCÐ. Phó Trưởng BCÐ là Bộ trưởng Tài chính Hồ Ðức Phớc. Bộ Tài chính là cơ quan thường trực BCÐ; có trách nhiệm tổ chức đôn đốc triển khai và kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của các thành viên BCÐ theo phân công của Trưởng ban; các kết luận của BCÐ về công tác điều hành giá trong từng thời kỳ và tổng hợp kết quả báo cáo BCÐ tại các phiên họp.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. (Nguồn: TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính - Phó Trưởng BCÐ thực hiện việc kiện toàn thành viên Nhóm giúp việc BCÐ theo quy định tại Ðiểm d Khoản 1 Ðiều 6 Quyết định số 60/BCÐÐHG ngày 15/9/2014 của Trưởng BCÐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của BCÐ.

Việc bố trí kinh phí cho hoạt động của BCÐ được thực hiện theo quy định tại Ðiều 7 Quyết định số 690/QÐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập BCÐ điều hành giá.

BCÐ điều hành giá có nhiệm vụ nghiên cứu, giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt hoặc quyết định những chủ trương, định hướng lớn về quản lý điều hành giá trong từng thời kỳ; thực hiện đồng bộ các chính sách về giá các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu; quyết định các biện pháp điều hành giá cụ thể đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu phù hợp trong từng thời kỳ; thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, UBND tỉnh, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về giá phù hợp mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ; xử lý một số vấn đề khác liên quan đến điều hành giá một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khi được Thủ tướng Chính phủ giao…

Tìm kiếm theo ngày