Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Y tế

Ngày 20 tháng 06 năm 2018

Từ ngày 11/6 đến ngày 19/6, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện CCHC tại Sở Y tế.Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra việc thực hiện CCHC tại Sở Y tế.


Theo báo cáo của Sở Y tế, 6 tháng đầu năm 2018, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 613 thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, trong đó tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt 99,18%. Công tác CCHC luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời; tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở từng bước được kiện toàn và phân cấp đồng bộ; việc xét tuyển dụng viên chức và thực hiện đề án vị trí việc làm được  thực hiện đúng theo quy định; đã thực hiện giao tự chủ cho 25/30 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế giai đoạn 2017-2019; 100% các đơn vị trực thuộc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai quy trình khám, chữa bệnh BHYT, thanh quyết toán viện phí cho bệnh nhân, các thủ tục ra – vào viện, cấp sổ khám bệnh được thực hiện nhanh gọn, kịp thời.


Đoàn đã kiểm tra 7 nội dung trong công tác CCHC như: công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, đơn vị được kiểm tra đã ban hành kế hoạch tự kiểm tra CCHC của cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn; tiến độ và khối lượng hồ sơ giải quyết công việc cơ bản đảm bảo thời gianTuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế mà đơn vị cần khắc phục như: việc kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản năm 2018 và báo cáo tài chính của Sở còn chậm; chưa xây dựng kế hoạch về đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức; số lượng hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công mức độ 3 và qua dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế; tỷ lệ sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc thấp...


Qua chương trình kiểm tra, đã đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện công tác CCHC của đơn vị, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế tồn tại, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác CCHC của Sở Y tế trong năm 2018 và những năm tiếp theo.


Tìm kiếm theo ngày