Khắc phục tồn tại, cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC

Ngày 03 tháng 03 năm 2022

Liên tiếp trong hai năm (2019 và 2020), huyện Yên Châu là địa phương đứng thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) khối huyện, thành phố của tỉnh. Tuy nhiên, năm 2021, chỉ số CCHC của huyện lại giảm hạng, đứng thứ 10/12 huyện, thành phố. Việc giảm thứ hạng khá xa đặt ra yêu cầu đối với Yên Châu phải quyết tâm thực hiện hơn nữa các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số này.


 

Người dân đến giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu.

 

Năm 2021, chỉ số CCHC của huyện Yên Châu đạt 85,19 điểm (giảm 6,54 điểm so với năm 2020, là huyện có số điểm giảm nhiều nhất). Việc tụt hạng về chỉ số CCHC so với các năm trước được đánh giá chủ yếu là do tỷ lệ hồ sơ giải quyết và công khai tiến độ giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã đạt thấp (31,3%); số lượng biên chế tinh giản được giao chưa đạt; còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm phải xử lý kỷ luật; mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thấp...


Từ kết quả chỉ số CCHC cho thấy, còn nhiều tồn tại, hạn chế trong thực thi nhiệm vụ của bộ máy chính quyền cần phải thẳng thắn nhìn nhận. Ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, cho biết: Ngay sau khi có kết quả công bố, UBND huyện đã nghiêm túc đánh giá, phân tích những chỉ số thấp điểm để chỉ rõ nguyên nhân, cũng như giải pháp khắc phục. Nghiêm túc phê bình các cơ quan phụ trách lĩnh vực đã làm giảm chỉ số CCHC chung của huyện; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chấn chỉnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với cán bộ, công chức; khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC hiệu quả.


Với vai trò là cơ quan thường trực thực hiện nhiệm vụ CCHC của huyện, Phòng Nội vụ phụ trách tham mưu thực hiện 3 lĩnh vực CCHC, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ông Phạm Đức Long, Trưởng phòng Nội vụ, cho biết: Để nâng cao chỉ số CCHC của huyện nói chung và các chỉ số thành phần, lĩnh vực phòng phụ trách nói riêng, phòng sẽ sớm xây dựng, đăng ký sáng kiến kinh nghiệm về CCHC trình cấp có thẩm quyền công nhận; tham mưu ban hành kế hoạch CCHC xác định đầy đủ nhiệm vụ cụ thể sát với thực tiễn của huyện. Đồng thời, tham mưu với UBND huyện đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế được giao, đảm bảo giai đoạn 2021-2026 giảm 10% biên chế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để hạn chế số lượng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đến mức phải kỷ luật.


Tại xã Chiềng Sàng, một trong những xã có tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đạt thấp. Ông Lường Văn Cương, Chủ tịch UBND xã, thừa nhận: Năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã chỉ giải quyết được 423/2.936 hồ sơ TTHC. Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ giải quyết TTHC thấp là do việc ứng dụng công nghệ thông tin của một số công chức xã trong tiếp nhận và trả kết quả qua phần mềm một cửa hiện đại còn hạn chế, dẫn đến việc không cập nhật kịp thời hồ sơ, thủ tục lên phần mềm. Khắc phục tình trạng này, ngay từ đầu năm, UBND xã đã quán triệt, chỉ đạo cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận một cửa thực hiện nghiêm việc nhập hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm; tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin cho đội ngũ chuyên trách; bố trí công chức thường trực tại Bộ phận một cửa vừa làm nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả, vừa hỗ trợ người dân thực hiện việc giải quyết TTHC một cách thuận tiện.


Để cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2022, UBND huyện Yên Châu đã phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan liên quan xây dựng các giải pháp cụ thể thuộc ngành quản lý. Trong đó, Phòng Tư pháp tăng cường kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Văn phòng HĐND và UBND huyện đôn đốc, công khai tiến độ giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu giám sát, đôn đốc việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích...


Cùng với đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể, các cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC; thực hiện nghiêm túc việc nhập hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm, việc ký số văn bản, sử dụng hòm thư điện tử công vụ theo quy định.


Với những giải pháp cụ thể, huyện Yên Châu đang từng bước khắc phục những tồn tại, cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2022 và những năm tiếp theo, nhằm tạo sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; quyết tâm đưa CCHC trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tìm kiếm theo ngày