Hội nghị trực tuyến quán triệt và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Ngày 07 tháng 02 năm 2020

Ngày 7/2, tại Hà Nội, đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn công nghệ. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự Hội nghị có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia và triển khai chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP. Theo đó, đến nay, đã có 95/95 đơn vị, các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng kết nối, liên thông, gửi nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia. Trong đó, có 65 đơn vị kết nối thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh, 30 đơn vị kết nối trực tiếp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia với gần 1.250.000 văn bản điện tử; Văn phòng Chính phủ đang triển khai kết nối với Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, triển khai thử nghiệm kết nối tới các doanh nghiệp đã đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định.

 

Hội nghị đã quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước, trong đó tập trung chuẩn hoá chế độ báo cáo và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án Cổng dịch vụ công Quốc gia. Cục kiểm soát Thủ tục hành chính và các đơn vị liên quan giới thiệu Đề án Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; hướng dẫn chuẩn hóa chế độ báo cáo theo quy định; hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính…

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ đề nghị các bộ, ngành nhanh chóng ban hành thông tư về hệ thống các báo cáo; chuẩn hóa dữ liệu báo cáo; thống nhất quy trình nghiệp vụ kết nối, liên thông các hệ thống thông tin của Bộ để cập nhật dữ liệu lên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Trục liên thông văn bản quốc gia; các tập đoàn công nghệ hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng thiết bị, tổ chức giải pháp để nâng cao hiệu năng, đáp ứng số lượng người truy cập lớn, đảm bảo an toàn thông tin…

Tìm kiếm theo ngày