Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Ngày 11 tháng 03 năm 2019

Trong 2 ngày (11 và 12/3) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 100 cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban MTTQ, các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn phường Chiềng Sinh (Thành phố).


 

Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp nội dung về: Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, tập trung phân tích sâu từ Điều 52 đến Điều 87 về giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất, thu hồi, trưng dụng đất. Những điểm mới của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo, như: Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại và của luật sư, trợ giúp pháp lý (từ Điều 12 đến Điều 16); trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại; việc áp dụng pháp luật tố cáo và giải quyết tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo... Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận những vấn đề vướng mắc trong quá trình giải quyết tại địa phương về sử dụng đất đai và được tư vấn phương pháp giải quyết.

Tìm kiếm theo ngày