Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Kiểm sát

Ngày 19 tháng 08 năm 2019

Với nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, Văn phòng tổng hợp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu ngành Kiểm sát tỉnh trong các phong trào thi đua, 5 năm liền (2014-2018) được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối.Đại diện Văn phòng tổng hợp (đầu tiên bên trái) nhận

“Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối năm 2018" của Viện KSND tối cao.


Thực hiện nhiệm vụ được giao, Văn phòng tổng hợp, Viện KSND tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Viện xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; các báo cáo tổng hợp, báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết theo quy định; tham mưu cho lãnh đạo Viện tổ chức Hội nghị giao ban tuần, quý, theo dõi việc thực hiện hệ thống chỉ tiêu của các đơn vị và toàn ngành; hàng quý ban hành thông báo rút kinh nghiệm chấp hành chế độ thông tin báo cáo đối với Viện Kiểm sát hai cấp... từ năm 2018 đến nay, đã nghiên cứu, tổng hợp 1.604 báo cáo tuần, 414 báo cáo tháng, 230 báo cáo chuyên đề. Tham mưu với lãnh đạo Viện ban hành trên 968 văn bản, báo cáo theo quy chế về các công tác cải cách tư pháp, nội chính, phòng chống tham nhũng và các loại báo cáo khác theo đúng yêu cầu...Tích cực đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ, kế toán, tổng hợp; áp dụng phần mềm quản lý văn bản vnptioffice 4.0 phục vụ quản lý chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện. Ngoài ra, xây dựng chương trình thi đua của ngành, của Văn phòng, giúp lãnh đạo Viện phát động thi đua trong toàn ngành, động viên các tập thể và cá nhân đăng ký thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao nhất...


Văn phòng tổng hợp còn tích cực tham mưu cho lãnh đạo Viện trong công tác quản lý tài chính, tài sản, quản trị hành chính; đã lập, phân bổ dự toán chi đúng định mức Viện KSND tối cao quy định, công khai, dân chủ; kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng dự toán chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản đúng chính sách, chế độ, định mức quy định; chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về kho quỹ, sổ sách theo dõi từng loại tài sản. Giúp lãnh đạo Viện quản lý tốt việc sử dụng tài sản, phương tiện, thiết bị, vật tư theo đúng chế độ, đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất cho các hội nghị, giao ban do Viện KSND tỉnh tổ chức...


Bên cạnh đó, công tác văn thư, lưu trữ cũng được Văn phòng tổng hợp chú trọng, tổ chức theo đúng quy định của Chính phủ và ngành; quản lý, xử lý văn bản đi - đến đầy đủ, kịp thời qua hệ thống quản lý điều hành văn bản; ứng dụng phần mềm ANA quản lý 2.805 hồ sơ vụ án, phục vụ các đơn vị khi tra cứu được nhanh chóng, thuận tiện. Cán bộ cơ yếu bảo quản và tiếp nhận đúng quy định các thông tin văn bản mật của ngành, của Nhà nước, thường xuyên đôn đốc và hướng dẫn cấp huyện sử dụng và bảo quản hệ thống máy FAX mã hoá nối mạng, phục vụ tốt công tác tổng hợp và chỉ đạo điều hành; quản lý chặt chẽ số đầu xe hiện có, phục vụ kịp thời công tác của lãnh đạo Viện và đơn vị, đảm bảo an toàn các chuyến đi. Tổ chức tốt trực bảo vệ cơ quan không để xảy ra mất mát, cháy nổ; giữ gìn vệ sinh cơ quan xanh, sạch, đẹp... 


Với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, tập thể cán bộ, nhân viên Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Tìm kiếm theo ngày