Diễn đàn cử tri

Ngày 12 tháng 01 năm 2021

Những kiến nghị của cử tri đã được xem xét giải quyết: Đề nghị sớm trình HĐND tỉnh xem xét bổ sung chính sách cho lực lượng dân quân cơ động và tại chỗ; Xem xét việc thu tiền thuê đất đối với các hộ dân nhận khoán của Công ty TNHH Một thành viên Nông trường Tô Hiệu hiện nay quá cao; Điều chỉnh một phần diện tích đất lâm nghiệp đang giao cho Đồn Biên phòng Mường Lạn và Ban Quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ Sốp Cộp quản lý cho các bản thuộc xã Mường Lạn quản lý, bảo vệ; Xem xét tổ chức lại công tác tổ chức, quản lý, điều hành Cụm công nghiệp Bó Bun theo đúng quy định

Cử tri kiến nghị: Đề nghị sớm trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số 11/2016/NQHĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh theo hướng bổ sung lực lượng dân quân cơ động và tại chỗ cũng là đối tượng được hưởng các chế độ, chính sách như đối với dân quân phòng không, pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin, y tế. Vì, tại khoản 1, 2, Điều 47, Luật Dân quân Tự vệ quy định về chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ.

 

UBND tỉnh trả lời: Ngày 03/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 961/QĐ-UBND bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2020; trong đó, Điều 1 duyệt bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2020, số tiền 40.000 triệu (bốn mươi tỷ đồng chẵn) để chi trả chính sách cho các chức danh công an viên, thôn (bản) đội trưởng, nhân viên y tế bản trong thời gian chưa kiện toàn sắp xếp theo Nghị quyết số 120/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 30/6/2020, mức phụ cấp đối với từng chức danh áp dụng theo mức phụ cấp quy định tại Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh.

 

Bộ CHQS tỉnh đã ban hành Tờ trình số 4903/TTr-BCH ngày 17/10/2020 của Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết (Quy định mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Sơn La) nhằm cụ thể hóa quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điểm a, Khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định đối tượng được bảo đảm chế độ, chính sách, mức phụ cấp hằng tháng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 30/10/2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số  141/2020/NQ-HĐND Quy định về mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 

Cử tri kiến nghị: Xem xét lại việc thu tiền thuê đất đối với các hộ dân nhận khoán của Công ty TNHH một thành viên Nông trường Tô Hiệu hiện nay là quá cao; đồng thời cho phép Công ty chuyển đổi sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao.

 

UBND tỉnh trả lời: Về tiền thuê đất: Cục Thuế tỉnh đã thực hiện và trả lời đơn vị về chính sách tiền thuê đất (tại Công văn số 1399/CT-NVDTPC ngày 13/9/2019). Cụ thể: Căn cứ theo Thông báo số 3325/TB-CT ngày 05/09/2019 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đơn giá thuê đất, Công ty đã điều chỉnh mức thu là 162,5 đồng/m² bằng với mức thu với mặt bằng chung của Công ty (Công ty có hợp đồng khoán chi tiết đến từng hộ nhận khoán). Công ty bù chi nộp tiền thuê đất theo Cục Thuế thông báo.

 

Về chuyển đổi cây trồng: Năm 2020, Công ty đã xét duyệt cho các hộ có đề nghị chuyển đổi diện tích cây trồng ngắn ngày hoặc mía sang diện tích cây ăn quả. Cụ thể, diện tích cây ăn quả năm 2017 có 66,1 ha; năm 2018 có 446,13 ha; năm 2019 có 557,38 ha; năm 2020 có 637,43 ha.

 

Cử tri kiến nghị: Điều chỉnh một phần diện tích đất lâm nghiệp (hiện tại đang giao cho Đồn Biên phòng Mường Lạn và Ban Quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ Sốp Cộp quản lý) cho các bản thuộc xã Mường Lạn quản lý bảo vệ nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức bảo vệ rừng của nhân dân.

 

UBND tỉnh trả lời: (1) Xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp là xã biên giới. Tỉnh đã giao đất, giao rừng một phần diện tích rừng và đất lâm nghiệp tại các khu vực biên giới trên đất liền cho Đồn Biên phòng Mường Lạn (trước là Đồn Biên phòng 451) quản lý, bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho các tổ chức hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp.

 

(2) Để đảm bảo an ninh, trật tự vùng biên giới, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do vậy, tiếp tục giao Đồn Biên phòng Mường Lạn quản lý, bảo vệ đối với diện tích đất lâm nghiệp đã giao và thực hiện giao khoán bảo vệ rừng đối với một số diện tích (sử dụng nguồn thu từ chi trả dịch vụ môi trường rừng) cho các cộng đồng bản đang sinh sống gần khu vực rừng và đất lâm nghiệp đã được giao.

 

(3) Hiện nay, Chi cục Kiểm lâm đang được giao triển khai thực hiện Dự án giao rừng chỉnh lý biến động, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ban quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ Sốp Cộp theo Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh, trong đó có nội dung điều chỉnh một phần đất của Ban quản lý đưa ra ngoài quy hoạch để cấp đất sản xuất cho nhân dân.

 

(4) Trong thời gian tới, đề nghị UBND huyện Sốp Cộp, UBND xã Mường Lạn phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ Sốp Cộp trong triển khai các nhiệm vụ điều chỉnh một phần đất của Ban quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ Sốp Cộp đưa ra ngoài quy hoạch để cấp đất sản xuất cho nhân dân bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

 

Cử tri kiến nghị: Xem xét công tác tổ chức, quản lý, điều hành Cụm công nghiệp Bó Bun (Mộc Châu) và thực hiện điều chỉnh dự án và tháo gỡ khó khăn cho Nhà đầu tư (Dự án gạch không nung Mộc Châu).

 

UBND tỉnh trả lời: Đối với việc tháo gỡ khó khăn (điều chỉnh dự án): ngày 18/03/2020 Sở Công Thương đã có buổi làm việc với UBND huyện Mộc Châu, BQL Cụm Công nghiệp Mộc Châu và Công ty cổ phần gang thép Sơn La (chủ đầu tư dự án Nhà máy gạch không nung), theo đó:

 

- Theo Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy gạch Polyme Mộc Châu: công suất nhà máy 20 triệu viên/năm, tổng diện tích đất để đầu tư dự án là 26.758m²; Theo Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy gạch Polyme Mộc Châu: công suất dự án 20 triệu viên/năm, diện tích sử dụng: 37.549 m². Sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư Công ty đã chủ động tiến hành các bước thực hiện dự án, tuy nhiên một phần đất của dự án nằm trong tổng diện tích 57ha Cụm công nghiệp Bó Bun do vậy dự án đã phải dừng triển khai cho đến nay.

 

- Tại Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND huyện Mộc Châu về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Mộc Châu: hiện nay diện tích cụm đã điều chỉnh từ 57ha xuống còn 25,76 ha nên hiện tại tổng diện tích đất của dự án gạch không nung không nằm trong diện tích đất của Cụm công nghiệp.

 

- Theo báo cáo của Công ty cổ phần gang thép Sơn La thì công ty đề nghị gia hạn chủ trương đầu tư dự án. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo quy định và giao Sở Công Thương phối hợp thực hiện.

 

Huy Ngoan (Tổng hợp)

Tìm kiếm theo ngày