Diễn đàn cử tri

Ngày 21 tháng 08 năm 2020

Giải quyết kiến nghị của cử tri

Giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 199/NQ-HĐND, ngày 30 tháng 6 năm 2020 về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 13; việc thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp về phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Theo đó, từ Kỳ họp thứ 11 đến trước Kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận và tổng hợp được 68 kiến nghị của cử tri, đã phân loại và chuyển 55 kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh để chỉ đạo xem xét, giải quyết (có 13 kiến nghị không tổng hợp chuyển UBND tỉnh do đã được cấp có thẩm quyền trả lời, thuộc thẩm quyền cấp huyện). So với Kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh, số lượng kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 11 giảm 39 kiến nghị. Nội dung các kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội, trong đó có một số lĩnh vực được nhiều cử tri ở các địa phương quan tâm như: Đầu tư, sửa chữa một số tuyến đường; công trình nước sinh hoạt; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu gom rác thải sinh hoạt; đầu tư, sửa chữa hệ thống điện thắp sáng; phủ sóng điện thoại, sóng Internet; hướng dẫn thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh;...

 

Sau khi tiếp nhận các kiến nghị của cử tri UBND tỉnh đã chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan để nghiên cứu, xem xét, giải quyết và trả lời cử tri. Kết quả, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan đã xem xét giải quyết và trả lời 117/117 kiến nghị của cử tri (đạt 100%), trong đó: 47/117 kiến nghị (đạt 40,2%) đã được các sở, ngành nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết dứt điểm; 60/117 kiến nghị (bằng 51,3%) đang được các cấp, các ngành tập trung giải quyết; 10/117  kiến nghị (chiếm 8,5%) không đủ cơ sở để xem xét giải quyết.

 

Báo Sơn La đăng tải các nội dung kiến nghị của cử tri đã được các cấp, các ngành giải quyết trên chuyên mục “Diễn đàn cử tri” hằng tháng, mời độc giả theo dõi:

 

 

(Còn nữa)

Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày