Diễn đàn cử tri

Ngày 20 tháng 09 năm 2019

Cần phân cấp quản lý nguồn kinh phí quản lý, sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên đường bộ hàng năm cho UBND cấp xã; Xem xét lại các tiêu chí đánh giá đơn vị liên quan đến ma tuý phù hợp; Cần xây dựng và ban hành văn bản quy định về: Quy trình thực hiện thu hồi đất của các doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích và xây dựng, ban hành quy chế phối hợp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai


Cử tri đề nghị: Sở Giao thông Vận tải xem xét sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 530/SGTVT-KCHT ngày 07/4/2013, theo hướng phân cấp quản lý nguồn kinh phí quản lý, sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên đường bộ hàng năm cho UBND cấp xã quản lý thực hiện sẽ thuận lợi, hiệu quả hơn. Vì UBND xã là đơn vị quản lý địa bàn, có thể huy động lực lượng nhân dân tham gia khắc phục sự cố kịp thời và giúp bà con sớm ổn định cuộc sống khi có sự cố bão lũ xảy ra.


UBND tỉnh trả lời: Công tác quản lý, bảo trì đối với hệ thống đường huyện, đường xã được UBND tỉnh giao cho UBND huyện, thành phố tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012. Do đó, việc phân bổ nguồn vốn kinh phí hàng năm để thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường xã thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện xem xét, quyết định trên cơ sở đề xuất của Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện, UBND xã.


Việc sửa đổi bổ sung Hướng dẫn số 530/SGTVT-KCHT ngày 07/4/2013, UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới xem xét điều chỉnh đảm bảo phù hợp quy định và tình hình thực tế của địa phương.


Cử tri đề nghị: Hiện nay, các tiểu khu phấn đấu đạt “Tiểu khu không có ma tuý”, nhưng tiêu chí đánh giá đã thay đổi, qua 2 năm áp dụng cho thấy, để đạt được danh hiệu “Tiểu khu không có ma tuý” là rất khó, vì liên quan đến số người mắc nghiện cũ trong danh sách quản lý, mà tiêu chí hiện nay lại tính số người trong danh sách, trước đây phấn đấu không có người mắc nghiện mới và không có người tái nghiện là có thể đề nghị công nhận “Tiểu khu không có ma tuý”. Do vậy, cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét lại các tiêu chí đánh giá đơn vị liên quan đến ma tuý, như hiện nay thì rất khó có thể thể đạt được (đây cũng là một trong những tiêu chuẩn để xét tiểu khu đạt tiểu khu văn hoá hàng năm).


UBND tỉnh trả lời: Ngày 09/8/2010, Bộ Công an (đơn vị thường trực công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy của Ban Chỉ đạo 138/CP) ban hành Quyết định số 3122/QĐ-BCA của Bộ Công an về tiêu chí đánh giá, phân loại đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy, thống nhất triển khai thực hiện trên toàn quốc. Từ năm 2008 đến năm 2013, UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo 50 UBND tỉnh chủ trì thực hiện công tác đánh giá, phân loại đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy; từ năm 2014 đến năm 2015, giao Ban Chỉ đạo 2968 UBND tỉnh chủ trì thực hiện công tác đánh giá đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy (các tiêu chí đánh giá vẫn thực hiện theo Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 27/02/2007 của UBND tỉnh).


Hiện nay, Bộ Công an chưa có chỉ đạo điều chỉnh các tiêu chí đánh giá, phân loại đơn vị liên quan đến ma túy, do vậy các đơn vị, địa phương vẫn thực hiện theo tiêu chí của Bộ Công an ban hành.


Cử tri đề nghị: xây dựng và ban hành văn bản quy định về: (1) Quy trình thực hiện thu hồi đất của các doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích,...; trong đó cần quy định rõ về việc xử lý tài sản trên đất đối với các khu đất thu hồi. (2) Xây dựng ban hành quy chế phối hợp giữa ngành tài nguyên - môi trường với UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.


UBND tỉnh trả lời: Về Quy trình thực hiện thu hồi đất của các doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 về việc ban hành Quy chế về các bước thực hiện thu hồi đất, xử lý tài sản gắn liền với đất của các tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị).


Về xây dựng ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Nội dung này UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 về Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND các huyện, thành phố trong thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện.


Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày