Đánh giá, xếp loại mức độ chính quyền số của các cơ quan

Ngày 22 tháng 02 năm 2022

Thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền số của các cơ quan Nhà nước tỉnh năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã khảo sát, chấm điểm đánh giá đối với 32 cơ quan, đơn vị, gồm: Văn phòng UBND tỉnh, 19 sở, ban, ngành của tỉnh và UBND 12 huyện, thành phố qua 5 chỉ số: Hạ tầng và nền tảng số; hoạt động chính quyền số; an ninh, an toàn mạng; đào tạo và phát triển nhân lực chính quyền số; kiến tạo thể chế.Cán bộ hướng dẫn TTHC cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh.


Theo đánh giá, xếp hạng chính quyền số, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh đều xếp hạng từ trung bình trở lên, trong đó có 7 sở, ban, ngành xếp hạng mức độ tốt. Đối với cấp huyện, có Thành phố và huyện Mộc Châu xếp hạng  mức độ tốt, 9 huyện xếp hạng mức độ khá. Năm 2021, công tác phát triển chính quyền số đã tạo ra chuyển biến trong cách thức tổ chức, vận hành, môi trường; chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày