Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng sức cạnh tranh, thích ứng an toàn

Ngày 11 tháng 08 năm 2022

Hình thành cơ cấu hợp lý, hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực; giữa các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; phát triển được nhiều sản phẩm của tỉnh dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao; tạo bứt phá về năng lực cạnh tranh của một số ngành kinh tế chủ lực và chuyển biến thực chất, rõ nét về mô hình tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, khả năng thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế. Đó là mục tiêu của tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2021-2025, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và hưởng ứng của doanh nghiệp, HTX cùng nhân dân.

Trước hết, các cấp, các ngành, địa phương tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giảm tỷ trọng vốn đầu tư công trong tổng số vốn đầu tư toàn xã hội, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại; đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế trong đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nhất là các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, dự án phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh học, dự án đầu tư vào các vùng đặc biệt khó khăn.


Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện, quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả đầu tư; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước trong quá trình đầu tư. Cơ cấu lại thu, chi ngân sách, đảm bảo bền vững, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.


Tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền cấp tỉnh về tài nguyên và môi trường đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Nâng cao năng lực thực thi pháp luật và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.


Phát triển mạnh các thị trường, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực, như: Thị trường tài chính, đất đai, lao động, khoa học công nghệ. Cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý.  Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy chuyển đổi số, liên doanh, liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát huy vai trò của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.


Phát triển kinh tế đô thị, tăng cường liên kết vùng, liên kết đô thị - nông thôn và phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn. Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển hệ thống đô thị trung tâm phù hợp với chức năng của từng vùng; xây dựng định hướng phát triển các vùng kinh tế trọng điểm.


Cơ cấu lại các ngành theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh, bền vững và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế. Đối với ngành nông nghiệp chuyển mạnh từ xây dựng các “chuỗi cung ứng nông sản” sang phát triển các “chuỗi giá trị ngành hàng”. Gắn kết các tác nhân trong chuỗi theo nguyên tắc minh bạch, trách nhiệm, cùng chia sẻ lợi ích theo mức độ đóng góp giá trị. Xây dựng và triển khai Đề án xây dựng Sơn La thành trung tâm chế biến nông sản của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.


Hoàn thiện phương hướng phát triển công nghiệp và phương án phát triển cụm công nghiệp, đặc biệt là gắn với các vùng nguyên liệu tập trung, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng logistics thuận lợi tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh; phương án phát triển mạng lưới cấp điện; phương hướng phát triển dịch vụ thương mại, kinh tế cửa khẩu để tích hợp vào quy hoạch của tỉnh.


Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các nhà máy chế biến, gắn với đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, hệ thống kho bảo quản. Phát triển cụm công nghiệp; công nghiệp khoáng sản, công nghiệp sử dụng nhiều lao động… Thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, tập trung các dự án điện gió, thủy điện tích năng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các dự án thủy điện hiện có; dịch vụ logistics phục vụ tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Tập trung nguồn lực phát triển một số ngành dịch vụ tiềm năng, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao; thu hút đầu tư tư nhân vào các ngành dịch vụ mũi nhọn, then chốt.

Tìm kiếm theo ngày