Chú trọng nâng cao thu nhập trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Những năm qua, tỉnh ta đã có nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa; tạo môi trường thuận lợi cho các mô hình kinh tế hoạt động hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút doanh nghiệp, các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn... góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.HTX cà phê Bích Thao, xã Hua La (Thành phố) tạo việc làm cho lao động địa phương.


Theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm và tổ chức sản xuất thuộc nhóm tiêu chí số III về kinh tế và tổ chức sản xuất. Trong đó, tiêu chí tổ chức sản xuất là một trong những tiêu chí cốt lõi, tạo điều kiện hoàn thành các tiêu chí còn lại trong nhóm tiêu chí này. Dựa trên tiềm năng, lợi thế của từng vùng, các cấp, các ngành và các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp, quan tâm hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế tập thể, chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ HTX mới thành lập, ưu tiên tạo điều kiện về vốn để triển khai các mô sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng cây ăn quả trên đất dốc, nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện...; khuyến khích các hộ sản xuất nhỏ lẻ liên kết sản xuất tập trung, thành lập liên hiệp HTX và HTX sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề, cùng tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, sản xuất theo chuỗi, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông sản, đem lại thu nhập ổn định cho các hộ thành viên HTX và tạo việc làm cho lao động nông thôn. Toàn tỉnh hiện có trên 600 HTX và 4 liên hiệp HTX đang hoạt động; trong đó, 82% HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh thu bình quân của các HTX nông nghiệp đạt 1,7 tỷ đồng/năm (tăng 69% so với năm 2015). Một số HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh tiêu biểu, như: HTX cà phê Bích Thao (Thành phố) sản xuất, chế biến cà phê nhân xuất khẩu và sản xuất cơ khí, doanh thu trên 40 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 10 lao động địa phương, thu nhập 5-6 triệu đồng/người/tháng; HTX nông nghiệp sinh thái Nà Sản (Mai Sơn) trồng cây ăn quả, doanh thu 6 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 7 lao động địa phương, thu nhập 3,5 triệu đồng/người/tháng... Đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã có 129 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất (tăng 20 xã so với năm 2010); 42 đạt tiêu chí hộ nghèo (tăng 34 xã so với năm 2010); 34 xã đạt tiêu chí thu nhập (tăng 9 xã so với năm 2010); 100% xã đạt tiêu chí lao động có việc làm; thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 38 triệu đồng, tăng gấp 1,34 lần so với năm 2014; đến hết tháng 6/2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 25,2%.


Ngoài ra, các địa phương lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135, dự án giảm nghèo... triển khai các chương trình hỗ trợ giống, phân bón, xây dựng các mô hình chăn nuôi và tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thúc đẩy phát triển sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội, cùng nguồn vốn vay của Nhà nước, các địa phương cân đối, bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách... Từ năm 2014 đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 44.000 hộ vượt ngưỡng nghèo; tạo điều kiện cho trên 1.000 học sinh, sinh viên vay vốn học tập tại các trường chuyên nghiệp; thu hút việc làm thường xuyên cho trên 18.000 lao động; xây dựng trên 4.500 căn nhà cho hộ nghèo, đối tượng chính sách...


Để nâng cao thu nhập cho lao động ở nông thôn, các địa phương cần tiếp tục triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; củng cố, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX theo Luật HTX năm 2012; đổi mới phương thức thực hiện và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; lồng ghép các chương trình hỗ trợ sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Tìm kiếm theo ngày