Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 61 đảng viên mới

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

Ngày 18/9, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 61 đảng viên mới khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

 

Trong thời gian 8 ngày học tập (từ ngày 9-18/9), các đảng viên mới đã được truyền đạt các nội dung: Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng, đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên... Sau khóa học, các học viên tiếp tục tự xây dựng kế hoạch, nâng cao nhận thức chính trị, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tham gia tích cực các hoạt động tại đơn vị, địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tổ chức giao. 

 

Qua kiểm tra, đánh giá 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; trong đó, 11,5% học viên đạt loại xuất sắc, 60,6% đạt loại giỏi, 27,9% đạt loại khá. Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng 12 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Tìm kiếm theo ngày