BHXH tỉnh: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

Ngày 27 tháng 06 năm 2018

Thời gian qua, BHXH tỉnh tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về thái độ, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Đồng thời, tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008, tuân thủ quy trình nghiệp vụ; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua Bưu điện; thực hiện các quy trình giải quyết chế độ BHXH, BHYT tránh phiền hà cho các tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ; hiện nay, 100% đơn vị trong toàn tỉnh đã thực hiện giao dịch điện tử về đóng và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.


 

Cán bộ Phòng Thu (BHXH tỉnh) xử lý hồ sơ trên phần mềm giao dịch điện tử.


Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận 393.666 hồ sơ thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN; trong đó, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính 24.760 hồ sơ, tại bộ phận một cửa 141.420 hồ sơ, qua giao dịch điện tử 227.486 hồ sơ; đã giải quyết và trả 390.172 hồ sơ; đang giải quyết 3.494 hồ sơ, quá hạn 54 hồ sơ.

Tìm kiếm theo ngày