Phát huy sức mạnh của Nhân dân, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với bản lĩnh, quyết tâm, niềm tự hào và khí thế mới, công tác dân vận sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của Nhân dân xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Liên (phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) - Ảnh: Tạp chí Dân vận  

Công tác Dân vận góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng với những thuận lợi, cơ hội, khó khăn, thách thức đan xen. Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; chính trị, xã hội cơ bản ổn định; kinh tế phục hồi tích cực, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, tăng trưởng đạt hơn 8%. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước tiếp tục được nâng cao...

Trong thành tích chung của cả nước, có đóng góp quan trọng của công tác dân vận và hệ thống dân vận cả nước. Trong đó, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả góp phần tạo đồng thuận, động viên Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nổi bật, trong năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng nói chung và công tác dân vận nói riêng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, giao Ban Dân vận Trung ương chủ trì tham mưu sơ kết, tổng kết 06 nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác dân vận, góp phần thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ”; chủ trì xây dựng một số đề án mới về công tác dân vận như: Tổng kết mô hình thí điểm Hội người cao tuổi cấp tỉnh; xây dựng mô hình tổ chức và quy chế hoạt động của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ…

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận. Ban dân vận các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận năm 2022; tích cực tham mưu giúp cấp ủy phổ biến, quán triệt các quyết định, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác dân vận; xây dựng chương trình và triển khai thực hiện công tác dân vận có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nhiệm vụ chính trị của địa phương, các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân theo hướng sát thực, hiệu quả, gắn với cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp tập trung cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan liên quan trong công tác vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở.

Trong năm qua, Ban Dân vận Trung ương chủ trì tham mưu sơ kết, tổng kết 06 nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác dân vận, góp phần thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ”. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã chủ trì tổ chức 34.194 hội nghị tuyên truyền, tập huấn về công tác dân vận cho 1,6 triệu lượt cán bộ dân vận các cấp trong hệ thống chính trị; đã ban hành hơn 119 nghìn văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, người đứng đầu cấp uỷ các cấp đã tiếp hơn 127 nghìn lượt công dân; tiếp nhận và xử lý hơn 122 nghìn đơn, thư công dân phản ánh, kiến nghị, tố cáo, khiếu nại; đã xem xét giải quyết theo thẩm quyền là 98.462 đơn, đạt tỉ lệ 80,05% số đơn phải giải quyết.

Cùng với công tác dân vận của cơ quan nhà nước, công tác dân vận MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan liên quan trong công tác vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hướng về cơ sở với phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hoạt động quyết liệt, hiệu quả thực chất”, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật liên quan đến phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là, các nhiệm vụ thực hiện các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số... Đặc biệt phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là 12 định hướng lớn phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng đề ra. Nhiều tỉnh, thành phố có đông đồng bào làm ăn sinh sống ở nước ngoài đã tạo điều kiện cho kiều bào về thăm quê hương nhân dịp Tết; tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với kiều bào về nước thăm thân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của kiều bào để chủ động nắm bắt và cung cấp thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận phù hợp với tình hình thực tế.

Cùng với kết quả đạt được trên các lĩnh vực, năm 2022, những con số cụ thể được thể hiện trong công tác dân vận thật sự là những con số "biết nói".  Đó  là cả nước có 195.201 mô hình dân vận khéo được đăng ký, trong đó, các cấp có thẩm quyền đã công nhận 119.638 mô hình, trong đó 70.700 mô hình tập thể, 48.938 mô hình cá nhân trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Qua triển khai thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” đã huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, có hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, chăm lo đời sống của nhân dân ở địa phương, nhất là các xã, phường trong thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chia sẻ về những kết qủa của ngành Dân vận, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định, những kết quả quan trọng đó là động lực để đón mừng Xuân Quý Mão 2023 với niềm tin và khí thế mới. Cho dù gặp không ít khó khăn, thách thức, công tác dân vận với vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh mới sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả; phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò chủ thể, tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
thăm làng nghề gốm Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 

Không ngừng đổi mới, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao cho

Có thể khẳng định, qua hơn 35 năm đổi mới, công tác dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần rất quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, để đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với bản lĩnh, quyết tâm, niềm tự hào và khí thế mới, công tác dân vận sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của Nhân dân xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời kỳ mới.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương bày tỏ: Với bề dày truyền thống, với tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, đội ngũ cán bộ dân vận sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao cho. Trong năm 2023, Ban Dân vận các cấp tiếp tục tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận, trọng tâm là tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; triển khai hiệu quả Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.

Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của các Ban chỉ đạo về công tác dân vận, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo đúng quy chế, kế hoạch công tác đã đề ra, tập trung kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp công tác dân vận với các ban, bộ, ngành Trung ương và ban, sở, ngành địa phương; tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Cùng với đó, tăng cường công tác nắm tình hình Nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn có vấn đề phát sinh phức tạp; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, nhất là những chính sách mới được ban hành; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải pháp có hiệu quả nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo. Chú trọng công tác vận động, tuyên truyền và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cốt cán trong các tôn giáo. Tích cực phối hợp đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngành Dân vận của Đảng tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát hiện gương người tốt, việc tốt, tôn vinh và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu. Phối hợp phát động, thực hiện phong trào "Dân vận khéo" trong vận động nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe Nhân dân…/.

Theo ĐCSĐT

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Người giữ gìn, phát huy di sản văn hóa hát Then

  Người giữ gìn, phát huy di sản văn hóa hát Then

  Văn hoá - Xã hội -
  Dành cả đời sưu tầm, sáng tác và giữ gìn, phát huy những làn điệu hát Then - bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Tháng 1 vừa qua, ông Điêu Văn Minh, xóm 5, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba.
 • 'Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc Gặp mặt Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc Gặp mặt Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  Thời sự - Chính trị -
  Nhân Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), Báo Sơn La trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biệu Quốc hội tỉnh tại cuộc gặp mặt.
 • 'Đảng bộ xã Mường Bú lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

  Đảng bộ xã Mường Bú lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

  Xây dựng Đảng -
  Năm 2022, Đảng uỷ xã Mường Bú, huyện Mường La đã xác định 2 nội dung làm theo Bác mang tính đột phá, đó là “Đẩy mạnh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng bản, tiểu khu nông thôn kiểu mẫu” và “Xây dựng bản, tiểu khu an toàn về an ninh trật tự”, bước đầu đạt kết quả thiết thực.
 • 'Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

  Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

  Thời sự - Chính trị -
  Trong không khí rộn ràng Xuân mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc. Tự hào về Đảng quang vinh, đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiến bước trên con đường độc lập, tự do và phát triển, chúng ta nguyện một lòng tin tưởng, bảo vệ và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.
 • 'Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc bản chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc bản chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Thời sự - Chính trị -
  Bất chấp những nỗ lực và thành quả Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được suốt nhiều năm qua, các đối tượng thù địch, chống phá cực đoan không ngừng xuyên tạc con đường mà chúng ta lựa chọn hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, âm mưu lật đổ chế độ. Thực tế này đòi hỏi chúng ta luôn cần tỉnh táo nhận diện và đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả.
 • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương, dâng hoa Đền thờ Bác Hồ và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La

  Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương, dâng hoa Đền thờ Bác Hồ và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La

  Thời sự - Chính trị -
  Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), sáng ngày 3/2, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị của tỉnh đã đến dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc; dâng hương Đền thờ Bác Hồ; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La; dâng hương Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nhà tù Sơn La.
 • 'Thu ngân sách nhà nước tháng đầu năm tăng 4,5% so với cùng kỳ

  Thu ngân sách nhà nước tháng đầu năm tăng 4,5% so với cùng kỳ

  Kinh tế -
  Tổng cục Thuế vừa công bố tình hình thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng đầu năm 2023. Theo dự toán thu NSNN giao, ngành thuế phải thực hiện thu 1.373.244 tỷ đồng, trong đó thu dầu thô là 42.000 tỷ đồng, thu nội địa là 1.331.244 tỷ đồng. Ngành thuế đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách, thực hiện các giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 của cả nước cũng như từng địa phương.
 • 'Tuổi trẻ Sơn La tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

  Tuổi trẻ Sơn La tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

  Xây dựng Đảng -
  Phát huy vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, những năm qua, tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh không ngừng bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.
 • 'Kinh tế thế giới: Kỳ vọng về kịch bản tươi sáng

  Kinh tế thế giới: Kỳ vọng về kịch bản tươi sáng

  Bản tin quốc tế -
  Mỹ từng bước kiềm chế được đà tăng của lạm phát, kinh tế Trung Quốc khởi sắc ngay từ đầu năm, trong khi Eurozone tránh được suy thoái… Các chuyên gia kinh tế chỉ ra hàng loạt yếu tố tích cực, được dự báo góp phần tạo nên một kịch bản tươi sáng hơn với kinh tế thế giới trong năm 2023.
 • 'Thay đổi để hấp dẫn hơn

  Thay đổi để hấp dẫn hơn

  Thể thao -
  Hôm nay (3/2), mùa giải V.League 1-2023 bắt đầu khởi tranh với các trận đấu vòng một. Giải sẽ kết thúc vào ngày 20/8 và là mùa giải ngắn nhất kể từ khi giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp ra đời năm 2000. Thể thức thi đấu V.League 1 năm nay có một số thay đổi so với mùa giải 2022 để chuẩn bị cho mùa giải kế tiếp vận hành theo lịch hoạt động giống các giải châu Âu.
 • 'WHO thúc đẩy ứng phó mạnh mẽ và công bằng hơn trong đại dịch

  WHO thúc đẩy ứng phó mạnh mẽ và công bằng hơn trong đại dịch

  Sức khỏe -
  Ngày 1/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã gửi tới các nước thành viên cũng như các tổ chức phi chính phủ bản dự thảo thỏa thuận về đại dịch toàn cầu, trong đó đề cập những biện pháp nhằm bảo đảm rằng thế giới ứng phó mạnh mẽ và công bằng hơn nếu xảy ra đại dịch tiếp theo.