Tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Báo Sơn La