Tôn vinh 42 trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2022

Báo Sơn La