Thuận Châu duy trì phong trào thể dục thể thao quần chúng

Báo Sơn La