Sông Mã xuất khẩu lô nhãn đầu tiên niên vụ năm 2022

Báo Sơn La