Sau 1 tháng ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông

Báo Sơn La