Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc

Báo Sơn La