Lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc

Báo Sơn La