Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV

Báo Sơn La