Giao nhận quân năm 2020 - trang trọng, ý nghĩa

Báo Sơn La