Triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cá nhân, tổ chức.

Giao dịch tại cơ quan bảo hiểm xã hội (Ảnh: VSS)
Giao dịch tại cơ quan bảo hiểm xã hội (Ảnh: VSS)

Theo đó, thời gian qua, thực hiện công văn số 805/BHXH-TTKT ngày 31/3/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, nhìn chung, các đơn vị trực thuộc và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là bảo hiểm xã hội tỉnh) đã bước đầu triển khai cấp tài khoản người dùng cho cán bộ được giao làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Tuy nhiên, qua theo dõi, tại một số địa phương vẫn chưa thực hiện cấp đầy đủ tài khoản cho người được giao nhiệm vụ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các phòng nghiệp vụ và bảo hiểm xã hội cấp huyện, chưa nhập dữ liệu, hoặc chậm nhập dữ liệu do còn lúng túng.

Vì vậy, để bảo đảm hiệu quả, thống nhất trong việc triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện một số nội dung.

Thứ nhất, tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung Công văn số 805/BHXH-TTKT ngày 31/3/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong đó, cấp đầy đủ tài khoản người dùng cho người được giao làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và lãnh đạo phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Việc nhập dữ liệu tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải được cập nhật chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thứ hai, trên cơ sở tài khoản được cấp, người được giao nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thực hiện như sau:

Trước hết, sử dụng và quản lý tài khoản người dùng trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia phải bảo đảm tính an toàn, bảo mật, không được cung cấp tài khoản, mật khẩu cho những người không liên quan theo đúng quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Quyết định số 967/QĐ-BHXH ngày 20/6/2017. Theo đó, văn bản này đã ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm xã hội.

Cùng với đó, việc nhập dữ liệu tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện theo từng nghiệp vụ, quy trình hướng dẫn tại tài liệu của Thanh tra Chính phủ theo đường link: https://kntc.thanhtra.gov.vn/tin-anh/huong-dan-su-dung.htm - căn cứ trên hồ sơ, tài liệu, kết quả xử lý vụ việc do các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội tỉnh đã giải quyết. Cần lưu ý một số vấn đề về nội dung của đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; nội dung xử lý, giải quyết và thành phần hồ sơ đính kèm.

Thứ ba, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về tính chính xác của dữ liệu được cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc khai thác thông tin trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về sử dụng thông tin trên mạng; có trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước và chịu trách nhiệm với những thông tin về người tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo.

Trong trường hợp có sai lệch về thông tin, nội dung nhập trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, kịp thời báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Vụ Thanh tra-Kiểm tra) để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ xem xét, hiệu chỉnh, nếu có.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh triển khai, thực hiện nghiêm túc những nội dung nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Vụ Thanh tra-Kiểm tra) để xem xét, giải quyết.

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới