Mai Sơn học và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Mai Sơn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, xây dựng ý thức tự giác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Báo Sơn La