Thực hiện hiệu quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Những năm qua, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được tỉnh ta quan tâm đầu tư, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ được thực hiện thường xuyên, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Cơ chế quản lý từng bước đổi mới, chuyển biến theo hướng tích cực. Cơ chế đặt hàng, quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo tính mới, tính sáng tạo, tính ứng dụng và không trùng lặp với các nhiệm vụ đã nghiên cứu.

Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, phù hợp với quá trình phát triển của xã hội, tạo ra việc làm cho nhiều lao động, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản, nhất là sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh được nâng lên.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Nguồn kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ chủ yếu là sử dụng ngân sách nhà nước; chưa huy động được các nguồn lực xã hội; chưa phát huy hiệu quả mối liên kết giữa nghiên cứu và đào tạo, giữa nghiên cứu với thị trường, giữa nhà khoa học với doanh nghiệp. Một số chương trình, mô hình, dự án chưa đem lại kết quả cụ thể về thu nhập cho nông dân, nên chưa thể nhân rộng. Hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, vấn đề đặt ra là tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ. Hoàn thiện cơ chế chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mới về quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính. Thực hiện tốt cơ chế đặt hàng, quy trình tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực trọng điểm, xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản gắn với bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên các mặt hoạt động: tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý công nghệ; thông tin và thống kê khoa học công nghệ; thanh tra khoa học và công nghệ…

Xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Triển khai thực hiện hiệu quả nội dung hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, tiềm lực cho các tổ chức khoa học và công nghệ từ nguồn kinh phí đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ và nguồn cân đối từ ngân sách. Lựa chọn và tập trung hỗ trợ triển khai nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, nhằm tạo ra các giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của địa phương và đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Ưu tiên ứng dụng công nghệ mới thân thiện với môi trường, công nghệ bảo quản, chế biến các sản phẩm có lợi thế của tỉnh, như chế biến nông, lâm, thủy sản, chế biến dược liệu sau thu hoạch, gắn với các vùng nguyên liệu tập trung.

Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng, chất lượng. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm thu hút, đãi ngộ, tôn vinh các trí thức trẻ; tạo môi trường thuận lợi để trí thức phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ngọc Thuấn

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới