Tập trung phát triển doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và HTX

Những năm qua, tỉnh ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và các HTX cả về số lượng, quy mô, chất lượng và tỷ trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, góp phần cải thiện và nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Phát triển doanh nghiệp, HTX là yêu cầu khách quan, có tính cấp thiết, lâu dài, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương về cơ chế, chính sách, thì nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của doanh nghiệp, HTX được nâng lên rõ rệt. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh có nhiều tiến bộ; doanh nghiệp, HTX đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, đa dạng lĩnh vực hoạt động, sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề, đóng góp quan trọng cho việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển; tạo thêm nhiều việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội...

             

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp còn ít; quy mô nhỏ, trình độ công nghệ, quản trị, năng lực tài chính còn hạn chế, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh thấp; việc liên kết với nhau và với các thành phần kinh tế khác nhằm tạo ra chuỗi giá trị chưa nhiều; khả năng tiếp cận thông tin, thị trường còn gặp khó khăn; công tác đào tạo nguồn nhân lực, dạy nghề còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu.

             

Nhiều chủ doanh nghiệp, HTX, chưa theo kịp với biến động của cơ chế thị trường. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở một số ngành, địa phương về phát triển doanh nghiệp, HTX chưa được quan tâm đúng mức. Mối quan hệ giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp chưa chặt chẽ; công tác đào tạo nghề cho người lao động và phát triển nguồn nhân lực chưa được doanh nghiệp quan tâm đúng mức.

             

Vấn đề đặt ra là các cấp, các ngành, địa phương thấu triệt quan điểm phát triển doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, HTX phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, HTX được phát triển một cách lành mạnh, bền vững, đa dạng ở tất cả các ngành, lĩnh vực. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

             

Với phương châm tích cực, vừa phát triển về số lượng, vừa nâng cao chất lượng, quy mô và hiệu quả; khuyến khích doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, HTX đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng văn hóa kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm với Nhà nước và xã hội. Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, HTX với nhau và giữa HTX với các doanh nghiệp.

             

Khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, có giá trị gia tăng cao, gắn với xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản, nhất là các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Chuyển mạnh từ xây dựng các “chuỗi cung ứng nông sản” sang phát triển các “chuỗi giá trị ngành hàng”; phát triển sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) tập trung theo vùng với quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao, gắn với chế biến các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, thúc đẩy hợp tác liên kết để tạo ra chuỗi giá trị. Đồng thời, đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng, công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động; dịch vụ du lịch, vận tải, logistics, thông tin truyền thông, tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục và đào tạo; hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tại các khu đô thị và các khu công nghiệp; phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, tâm linh và khám phá thiên nhiên.

             

Đối với phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; hoạt động đa ngành nghề, ưu tiên hỗ trợ phát triển các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, trở thành kiểu mẫu để nhân rộng và thu hút các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hộ gia đình tham gia hoặc liên kết với HTX, xây dựng các mô hình gắn với chuỗi giá trị.

             

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát triển doanh nghiệp, HTX. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, HTX. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp. Rà soát, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, HTX phát triển. Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng; hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, HTX.

Ngọc Thuấn

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới