Tập trung làm tốt công tác dân vận

Năm qua, công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp được triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận, dân chủ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Các cấp, các ngành, địa phương làm tốt tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước; xây dựng chính quyền điện tử; các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; chương trình giảm nghèo nhanh bền vững; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo xã Ngọc Chiến, huyện Mường La tham gia cùng nhân dân mở rộng đường giao thông nội bản.
Ảnh: PV

Năm 2023, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, gắn với triển khai các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị và các chương trình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững.

Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu; tăng cường công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân. Giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ; đề xuất nhân rộng các mô hình điển hình có sức lan tỏa ở cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm với nhân dân; đưa ra khỏi tổ chức, bộ máy đối với những cán bộ, công chức, viên chức thiếu ý thức, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống và hạn chế về năng lực chuyên môn,...

Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức kiểm tra, khảo sát, giám sát việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định, quy trình thực hiện dân chủ theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện” tại một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Thuấn

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới