Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Những năm qua, tỉnh ta đã chỉ đạo các cấp, các ngành, huyện, thành phố, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chỉ đạo các đơn vị giáo dục triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp ở các cấp học, ngành học, tạo bước chuyển biến về chất lượng giáo dục và đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của các đơn vị giáo dục đào tạo, dạy nghề được quan tâm, đầu tư; chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động được nâng lên, đa số các học viên sau khi được đào tạo đã áp dụng kiến thức, kỹ năng vào sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, nâng cao đời sống kinh tế hộ gia đình.

Các chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo cơ bản được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác phát hành sách giáo khoa mới đảm bảo phục vụ nhu cầu của giáo viên, học sinh và khách hàng trong toàn tỉnh. Việc đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo được thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp học, bậc học; công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng giáo dục theo quá trình, chú trọng tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng cho sinh viên, học sinh.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy năng lực và phẩm chất người học có nơi còn lúng túng, thiếu đồng bộ. Năng lực của một số cán bộ quản lý, giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm, nhiều giáo viên chưa ý thức trong việc tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đào tạo còn hạn chế.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; các đơn vị trường học, các địa phương chú trọng công tác giáo dục tri thức, thể chất, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo của các trường, cao đẳng, trung cấp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn; tiếp tục xây dựng Sơn La trở thành trung tâm đào tạo của vùng Tây Bắc và các tỉnh Bắc Lào.

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo tập trung nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện thành công kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm học 2022-2023, phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 70,1% trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018; bổ sung đảm bảo đủ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; chăm lo đời sống, sinh hoạt ăn ở cho học sinh các trường nội trú, bán trú. Tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học.

Củng cố, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh bảo đảm an toàn trường học; thực hiện tốt công tác bàn giao chất lượng giáo dục giữa các cấp học, các lớp trong một cấp học; huy động trẻ ra lớp.

Đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Cải tiến và nâng cao một cách thực chất, bền vững công tác dạy và học đại trà và mũi nhọn.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các sáng kiến, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục, công tác nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên.

Ngọc Thuấn

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới