Công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân”.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng được chú trọng. Đối ngoại nhân dân góp phần tích cực trong việc giúp nhân dân các nước hiểu rõ hơn về Sơn La và giúp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, tăng cường đoàn kết quốc tế, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển.

Bối cảnh tình hình hiện nay tạo ra nhiều lợi thế cho công tác đối ngoại nhân dân. Trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Trước yêu cầu đặt ra, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu tại Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác đối ngoại trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Đảng, sự quản lý tập trung, hiệu quả của Nhà nước, sự phối hợp giữa các tổ chức nhân dân với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân.

Nâng tầm đối ngoại đa phương, tích cực vận động, đa dạng hóa và quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Làm tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy tinh thần yêu nước, nguồn lực to lớn của đồng bào ta ở nước ngoài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại nhân dân, trên cơ sở chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của bạn bè, đối tác quốc tế đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả của đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển quan hệ đối tác đối ngoại nhân dân, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường hợp tác quốc tế đặc biệt với các nước trong khu vực; tiếp tục duy trì và tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với 9 tỉnh nước CHDCND Lào.

Gắn đối ngoại nhân dân với kinh tế đối ngoại, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ động thúc đẩy các hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tới cộng đồng quốc tế bằng nhiều hình thức đa dạng; tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, gặp gỡ đa dạng với nhân dân các nước trên thế giới, nâng cao vị thế của tỉnh. Chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc vu cáo, kích động, chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tiếp tục kêu gọi kiều bào Sơn La ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ phát huy tinh thần yêu nước; thu hút viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ; vận động nguồn lực của đồng bào ta ở nước ngoài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong mối quan hệ giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Chú trọng phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện và thực thi hiệu quả hệ thống pháp luật về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Ngọc Thuấn

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới