THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai năm 2023

1.CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

- Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức: 15 chỉ tiêu, trong đó:

+ 03 Chỉ tiêu Bác sỹ hạng III, mã số CDNN: V.08.01.03 (trong đó 01 chỉ tiêu thuộc đối tượng hưởng Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh);

+ 01 Chỉ tiêu Dược hạng III, mã số CDNN: V.08.08.22 (01 chỉ tiêu thuộc đối tượng hưởng Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh);

+ 01 Chỉ tiêu Dược hạng IV, mã số CDNN: V.08.08.23;

+ 02 Chỉ tiêu Điều dưỡng hạng III, mã số CDNN: V.08.05.12;

+ 02 Chỉ tiêu Điều dưỡng hạng IV, mã số CDNN: V.08.05.13;

+ 01 Chỉ tiêu Kỹ thuật y hạng III, mã số CDNN: V.08.07.18;

+ 01 Chỉ tiêu Kỹ thuật y hạng IV, mã số CDNN: V.08.07.19;

+ 01 Chỉ tiêu Chuyên viên hành chính, tổng hợp mã số CDNN: 01.003;

+ 03 Chỉ tiêu Kế toán viên, mã số CDNN: 06.031.

2. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2.1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2 Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2.2.1 Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Những trường hợp thuộc diện chính sách ưu tiên theo quy định của nhà nước phải có đầy đủ giấy tờ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

3. TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

(1) Vị trí việc làm: Bác sỹ hạng III – Mã số: V.08.01.03:

-  Có bằng tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); bác sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

- Đơn xin được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 122/2019/NQHĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

(2)  Vị trí việc làm Điều dưỡng hạng III – Mã số V.08.05.12:

 1. a) Có bằng tốt nghiệp đại học Điều dưỡng trở lên.
 2. b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng)

(3) Vị trí việc làm: Điều dưỡng hạng IV - Mã số: V.08.05.13:

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng)

(4) Vị trí việc làm: Kỹ thuật y hạng III - Mã số: V.08.07.18:

 1. a) Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Kỹ thuật y học chuyên ngành: xét nghiệm y học; kỹ thuật hình ảnh y học.
 2. b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh kỹ thuật y).”

(5) Vị trí việc làm: Kỹ thuật y hạng IV - Mã số: V.08.07.19:

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ thuật y học chuyên ngành: xét nghiệm y học; kỹ thuật hình ảnh y học.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh kỹ thuật y).

(6) Vị trí việc làm: Dược sĩ hạng III – Mã số: V.08.08.22:

- Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Dược học.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược hoặc có chứng chỉ hành nghề dược (dùng cho các hạng chức danh dược).

- Đơn xin được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 122/2019/NQHĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

(7) Vị trí việc làm: Dược hạng IV – Mã số: V.08.08.23:

- Có bằng bốt nghiệp cao đẳng Dược.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược hoặc có chứng chỉ hành nghề dược (dùng cho các hạng chức danh dược).”

(8) Vị trí việc làm: Tổ chức nhân sự, hành chính, tổng hợp – Mã số 01.003

Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản trị nhân lực; Quản trị kinh doanh; Tài chính kế toán; Tài chính ngân hàng; Luật; Cử nhân hành chính.

(9) Vị trí việc làm: Kế toán viên – Mã số 06.031

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế toán hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xác định khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn ngạch theo quy định.

* Lưu ý: Nếu trúng tuyển, trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, viên chức phải tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm. Thời gian tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian thực hiện chế độ tập sự.

 1. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.
 2. Phiếu đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (có mẫu phiếu kèm theo thông báo này) vào vị trí việc làm tại một vị trí của một đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng (nếu một thí sinh đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển).

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính, Phiếu đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

Một số lưu ý:

- Trường hợp nộp theo đường bưu chính, thời gian tính theo ngày Phiếu đăng ký dự tuyển đến phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai.

- Thí sinh gửi 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Phòng Tổ chức hành chính để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) và các giấy tờ khác theo quy định đã khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

 1. Hình thức tuyển dụng

2.1. Hình thức tuyển dụng: Thông qua hình thức xét tuyển.

2.2. Trình tự, thủ tục tuyển dụng và các nội dung liên quan đến xét tuyển viên chức: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

2.3. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2:

+ Hình thức thi: Thi Phỏng vấn.

+ Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian: Thi Phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm

 1. Cách xác định người trúng tuyển

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

 1. Phúc khảo:

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn.

 1. Số chỉ tiêu bác sĩ, Dược sĩ được hưởng chính sách theo Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND

Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 18/04/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu bác sĩ, dược sĩ về công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2023 được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

 1. Tiêu chuẩn bác sĩ, dược sĩ được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND

Các trường hợp được tuyển dụng là bác sĩ, dược sĩ để được hưởng chính sách theo Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND cần đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Đối tượng:

- Bác sĩ, gồm: Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ y khoa, Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt, Bác sĩ Y học cổ truyền (học tập trung 06 năm).

- Dược sĩ đại học chính quy (học tập trung 05 năm).

 1. Được trúng tuyển vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế; cá nhân tham gia dự tuyển bác sĩ, dược sĩ đại học có đơn xin được hưởng chính sách theo Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND (có mẫu đơn kèm theo); đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND.
 2. Cam kết làm việc ít nhất 05 năm đối với viên chức được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tuyến tỉnh, tuyến huyện hoặc cam kết làm việc ít nhất 04 năm đối với viên chức được tuyển dụng vào làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn.
 3. Trường hợp số lượng bác sĩ, dược sĩ trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng của một đơn vị vượt quá số chỉ tiêu bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ thì việc xác định đối tượng được hưởng chính sách sẽ căn cứ vào các tiêu chí ưu tiên như sau:

4.1. Trình độ đào tạo cao hơn, cụ thể:

- Đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ: Bác sĩ nội trú; Thạc sĩ y khoa; bác sĩ chuyên khoa I; Bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi, khá, trung bình khá, trung bình.

- Đối với chức danh nghề nghiệp dược sĩ: Thạc sĩ chuyên ngành Dược, Dược sĩ chuyên khoa I, Dược sĩ tốt nghiệp loại giỏi, khá, trung bình khá, trung bình.

4.2. Nếu trình độ đào tạo ngang nhau thì xét theo thứ tự điểm tuyển dụng từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được phân bổ của từng vị trí việc làm. Trường hợp ở chỉ tiêu cuối cùng có từ 2 người trở lên có điểm tuyển dụng bằng nhau thì xét theo kết quả tốt nghiệp từ cao xuống thấp; nếu kết quả tốt nghiệp bằng nhau thì do người đứng đầu đơn vị tuyển dụng quyết định.

 1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Thời gian: Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kể từ ngày 25/9/2023 đến hết ngày 24/10/2023 (trong giờ hành chính, sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30, trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật, nghỉ lễ tết theo quy định).

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức hành chính, bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai (Xóm 4, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La). Số điện thoại liên hệ: 0212.3833.241.

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Sẽ thông báo sau đến từng thí sinh dự tuyển và thông báo trên các trang thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai (https://benhviendakhoaquynhnhai.gov.vn/).

Mọi phản ánh, thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với phòng Tổ chức hành chính qua số điện thoại: 0916.431.889 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức y tế của Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai năm 2023./.

GIÁM ĐỐC: Vũ Duy Khang

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới