Xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới (*)

(Lược trích bài phát biểu của đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028)

 

Đồng chí Lò Minh Hùng phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X diễn vào thời điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, có những khó khăn chưa có tiền lệ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong toàn tỉnh, các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã phát huy đoàn kết, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, thúc đẩy phong trào nông dân của tỉnh phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế, vai trò quan trọng của tổ chức Hội trong xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Toàn tỉnh đã có trên 30.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp; 05 nông dân được tôn vinh "Nông dân Việt Nam xuất sắc"; vận động các tổ chức doanh nghiệp và cán bộ, hội viên xây dựng được 241 nhà "Mái ấm Hội Nông dân" trị giá trên 7 tỷ đồng. Quỹ Hỗ trợ Nông dân toàn tỉnh duy trì đạt trên 68 tỷ đồng, với trên 870 dự án, trên 2.800 hộ được vay vốn; vận động hỗ trợ xây dựng hệ thống kho lạnh, sơ chế nông sản; phối hợp xây dựng mô hình nhà lưới, nhà kính, nhà màng, tưới tiết kiệm với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng; có trên 4.300 hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử Postmart với trên 155.000 tấn nông sản được tiêu thụ; xây dựng và duy trì 18 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm, 15 nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ; hỗ trợ xây dựng 07 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ theo chuỗi giá trị tiêu chuẩn chất lượng VietGap. Tổ chức 178 hội nghị hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật về sản xuất cho trên 11.000 lượt hội viên nông dân tham gia; tổ chức đào tạo nghề cho trên 700 con em hội viên nông dân.

Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã kết nạp được trên 20.300 hội viên. Hội nông dân các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thể hiện rõ vai trò là tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân.

Tham mưu tổ chức thành công chuỗi sự kiện Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam và Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La; triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 2022 - 2025, với những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả các hoạt động, các phong trào mà cán bộ, hội viên Hội nông dân trong toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần quan trọng vào công cuộc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các cấp hội và cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã đạt được và đóng góp cho tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua.

   Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh cũng còn những tồn tại, hạn chế. Đây là những vấn đề, yêu cầu đặt ra đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Tôi đề nghị các đại biểu dự đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời tích cực đóng góp với Đại hội các giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tôi đề nghị Đại hội quan tâm, thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

Một là, cần kiểm điểm sâu sắc tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân toàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023; đánh giá đầy đủ, sát thực những ưu điểm, kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, cũng như các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; thảo luận kỹ và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028; Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trương ương về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 2022 - 2025..., góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng “Nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.

Hai là, tăng cường tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Hội và phong trào nông dân; làm tốt công tác tập hợp, vận động hội viên nông dân nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững.

Ba là, hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân được học tập, nâng cao trình độ, coi trọng hình thức "nông dân dạy nông dân"; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nông thôn mới; vận động xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân khởi nghiệp thành công, thành lập doanh nghiệp và hợp tác xã trong sản xuất, tiêu thụ nông sản. Hỗ trợ hộ, nhóm hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ trang trại, nông dân trẻ giỏi, làm nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Bốn là, phát huy vai trò của hội nông dân các cấp, xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, hướng mạnh về cơ sở. Tăng cường các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân. Chỉ đạo xây dựng mẫu hình “người nông dân mới” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát huy vai trò của hội nông dân các cấp; mỗi năm xây dựng một chủ đề của Hội để tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện, phấn đấu kết quả năm sau phải cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau phải tiến bộ, phát triển hơn nhiệm kỳ trước.

Năm là, chú trọng công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của tổ chức hội nông dân theo Chỉ thị 18 của Ban Bí thư, nhất là giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia ở địa bàn nông thôn. Tăng cường nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nông dân để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nông dân. Tổ chức động viên hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Một nội dung quan trọng của Đại hội là bầu Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ 8; tôi đề nghị các đồng chí đại biểu dự Đại hội chấp hành nghiêm quy chế làm việc của đại hội, nguyên tắc, thể lệ bầu cử, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn và bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VIII là những đồng chí là những đồng chí thật sự xứng đáng, có đủ phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, có trách nhiệm với tổ chức Hội và phong trào nông dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X đề ra và tham gia, đóng góp vào sự thành công của Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Quá trình hoạt động của các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Ban Thường vụ, các ban, cơ quan của Hội Nông dân Việt Nam. Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Hội Nông dân Việt Nam đối với sự phát triển của tỉnh Sơn La nói chung, tổ chức Hội và phong trào nông dân của tỉnh nói riêng.

Tôi đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Hội Nông dân Việt Nam, xây dựng chương trình hành động cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức Hội và phong trào Nông dân toàn tỉnh. Tôi mong rằng trong thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ Ban Thường vụ, các ban, cơ quan của Hội Nông dân Việt Nam cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bước vào nhiệm kỳ mới, với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; khiêm tốn, kiên trì nghiên cứu, học hỏi, tiếp thu cái mới; kế thừa, phát huy truyền thống, kinh nghiệm của nhiều thế hệ cán bộ, với phương châm "Dân chủ - Đoàn  kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển", tôi tin tưởng rằng, Hội Nông dân tỉnh Sơn La sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi thực hiện thắng lợi mục tiêu "Xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững" và trở thành trung tâm chế biến nông sản của vùng trung du và miền núi  Bắc bộ.

 

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới