Xây dựng Bộ CHQS tỉnh Sơn La vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới, ngày 22/6/1999, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị số 917/1999/CT-QP về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện Chỉ thị, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã tổ chức quán triệt và ra nghị quyết chuyên đề, xác định chủ trương, xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm đơn vị.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 917/CT-BQP được các đơn vị chủ động gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua Quyết thắng, nên đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Nổi bật là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”...

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị chú trọng làm chuyển biến những khâu yếu, mặt yếu; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Trình độ tham mưu, tác chiến của các cơ quan, đơn vị được nâng lên; chế độ SSCĐ luôn được duy trì nghiêm túc. Tổ chức, biên chế được điều chỉnh một bước theo hướng “tinh gọn, mạnh, hiện đại”, tạo được sự thống nhất trong từng loại hình đơn vị, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác huấn luyện chiến đấu được đổi mới cả về chương trình, nội dung, tổ chức, phương pháp; thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu theo nhiệm vụ. Chất lượng huấn luyện được nâng lên, kết quả kiểm tra phân đội hằng năm: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 70-80% khá, giỏi. Trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực quản lý, điều hành huấn luyện của cán bộ các cấp ngày càng tiến bộ; có 90-95% cán bộ trung đội, 100% cán bộ đại đội, tiểu đoàn hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện theo phân cấp. Công tác bảo đảm huấn luyện từng bước đổi mới bảo đảm đầy đủ hơn về cơ sở, vật chất, phương tiện và vũ khí trang bị. Hệ thống công trình huấn luyện chiến đấu được quy hoạch, xây dựng sát với thực tế chiến đấu, góp phần nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu của bộ đội. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có bước chuyển biến tích cực; nhất là trong quản lý bộ đội, quản lý vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, chấp hành pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các đơn vị đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra giáo dục chính trị hằng năm 100% đạt yêu cầu; trong đó có 72-85% khá, giỏi. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng; 100% đại đội đủ quân làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) có cấp ủy, chi bộ. Đội ngũ cán bộ cơ bản đủ về số lượng,  chất lượng ngày càng cao, tỷ lệ đào tạo cơ bản đạt 87,59%; có 90-96,5% cán bộ hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác hậu cần, tài chính ngày càng đi vào nền nếp; đầu tư xây dựng cơ bản gắn với yêu cầu xây dựng doanh trại, kho tàng chính quy, thống nhất. Tăng gia, sản xuất chuyển biến cả về ý thức, trách nhiệm và hiệu quả; chương trình “Quân, dân y kết hợp” được các đơn vị triển khai tích cực, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân. Ngành Kỹ thuật đã tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ cả trong bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa nhằm giữ vững và nâng cao hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, cải tiến vũ khí, trang bị, thiết bị, học cụ huấn luyện được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ và bảo đảm đời sống của bộ đội.

Huấn luyện nội dung đặt bộc phá.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, ngày 22/7/2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị số 79/CT-BQP về xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Chỉ thị số 79 đã bổ sung, phát triển Chỉ thị số 917 với những nội dung cụ thể hơn, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cao hơn, toàn diện hơn. Theo đó, toàn quân quán triệt và thực hiện nghiêm túc 4 mục tiêu cơ bản là: Vững mạnh về chính trị; Thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức lực lượng, huấn luyện và đào tạo giỏi, duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu; Xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tốt và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; Thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch và đầu tư.

Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội 27, Bộ CHQS tỉnh.

Để hoàn thành tốt mục tiêu trên, các cơ quan, đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện các biện pháp chủ yếu sau:

Một là, đổi mới và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hai là, bám sát nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của các đơn vị, kịp thời xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện nghiêm Kết luận số 60-KL/QUTW ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm. Huấn luyện cơ bản, vững chắc động tác chiến đấu cá nhân và tổ chức luyện tập, diễn tập bằng nhiều hình thức; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, rèn luyện khả năng cơ động trên các địa hình, thời tiết phức tạp.

Ba là, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Người chỉ huy phải trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Chỉ thị; triển khai thực hiện toàn diện cả 4 mặt công tác (tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật), nhưng phải có trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn; trong đó, chú trọng đột phá vào mặt yếu, khâu yếu. Huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, ưu tiên cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ.

Bốn là, chú trọng phát huy vai trò của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Phát huy kết quả “Năm điều lệnh”, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, huấn luyện điều lệnh; thực hiện tốt chức trách, nền nếp, chế độ quy định và nâng cao hiệu quả công tác quản lý bộ đội, làm chuyển biến cơ bản, vững chắc về lễ tiết, tác phong quân nhân; thực hiện thống nhất, đúng quy định các nghi lễ của quân đội.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra bằng nhiều hình thức, phương pháp; kết hợp kiểm tra định kỳ với kiểm tra đột xuất, nhằm đánh giá đúng mức độ hoàn thành các chỉ tiêu của từng đơn vị. Chú trọng xây dựng đơn vị điểm từng mặt và điểm toàn diện, trên cơ sở đó tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nhân rộng điển hình tiên tiến. 

Sáu là, phát huy sức mạnh tổng hợp, tính chủ động, sáng tạo của các cấp, nhất là vai trò của người chỉ huy và các đoàn thể quần chúng trong tổ chức thực hiện Chỉ thị. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện các chỉ tiêu của Chỉ thị với đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đóng quân thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân.

Bảy là, thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá thực chất kết quả xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực”, “tiêu biểu” theo từng chỉ tiêu của Chỉ thị, làm cơ sở rút kinh nghiệm. Đồng thời, bổ sung kịp thời các chỉ tiêu mới, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị.

Để đạt được mục tiêu, phương hướng, yêu cầu đặt ra, đòi hỏi cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 79, không ngừng đổi mới tư duy, xây dựng chủ trương, biện pháp đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đại tá Tô Quang Hanh Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sơn La

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Người giữ gìn, phát huy di sản văn hóa hát Then

  Người giữ gìn, phát huy di sản văn hóa hát Then

  Văn hoá - Xã hội -
  Dành cả đời sưu tầm, sáng tác và giữ gìn, phát huy những làn điệu hát Then - bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Tháng 1 vừa qua, ông Điêu Văn Minh, xóm 5, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba.
 • 'Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc Gặp mặt Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc Gặp mặt Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  Thời sự - Chính trị -
  Nhân Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), Báo Sơn La trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biệu Quốc hội tỉnh tại cuộc gặp mặt.
 • 'Đảng bộ xã Mường Bú lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

  Đảng bộ xã Mường Bú lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

  Xây dựng Đảng -
  Năm 2022, Đảng uỷ xã Mường Bú, huyện Mường La đã xác định 2 nội dung làm theo Bác mang tính đột phá, đó là “Đẩy mạnh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng bản, tiểu khu nông thôn kiểu mẫu” và “Xây dựng bản, tiểu khu an toàn về an ninh trật tự”, bước đầu đạt kết quả thiết thực.
 • 'Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

  Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

  Thời sự - Chính trị -
  Trong không khí rộn ràng Xuân mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc. Tự hào về Đảng quang vinh, đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiến bước trên con đường độc lập, tự do và phát triển, chúng ta nguyện một lòng tin tưởng, bảo vệ và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.
 • 'Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc bản chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc bản chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Thời sự - Chính trị -
  Bất chấp những nỗ lực và thành quả Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được suốt nhiều năm qua, các đối tượng thù địch, chống phá cực đoan không ngừng xuyên tạc con đường mà chúng ta lựa chọn hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, âm mưu lật đổ chế độ. Thực tế này đòi hỏi chúng ta luôn cần tỉnh táo nhận diện và đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả.
 • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương, dâng hoa Đền thờ Bác Hồ và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La

  Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương, dâng hoa Đền thờ Bác Hồ và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La

  Thời sự - Chính trị -
  Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), sáng ngày 3/2, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị của tỉnh đã đến dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc; dâng hương Đền thờ Bác Hồ; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La; dâng hương Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nhà tù Sơn La.
 • 'Thu ngân sách nhà nước tháng đầu năm tăng 4,5% so với cùng kỳ

  Thu ngân sách nhà nước tháng đầu năm tăng 4,5% so với cùng kỳ

  Kinh tế -
  Tổng cục Thuế vừa công bố tình hình thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng đầu năm 2023. Theo dự toán thu NSNN giao, ngành thuế phải thực hiện thu 1.373.244 tỷ đồng, trong đó thu dầu thô là 42.000 tỷ đồng, thu nội địa là 1.331.244 tỷ đồng. Ngành thuế đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách, thực hiện các giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 của cả nước cũng như từng địa phương.
 • 'Tuổi trẻ Sơn La tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

  Tuổi trẻ Sơn La tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

  Xây dựng Đảng -
  Phát huy vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, những năm qua, tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh không ngừng bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.
 • 'Kinh tế thế giới: Kỳ vọng về kịch bản tươi sáng

  Kinh tế thế giới: Kỳ vọng về kịch bản tươi sáng

  Bản tin quốc tế -
  Mỹ từng bước kiềm chế được đà tăng của lạm phát, kinh tế Trung Quốc khởi sắc ngay từ đầu năm, trong khi Eurozone tránh được suy thoái… Các chuyên gia kinh tế chỉ ra hàng loạt yếu tố tích cực, được dự báo góp phần tạo nên một kịch bản tươi sáng hơn với kinh tế thế giới trong năm 2023.
 • 'Thay đổi để hấp dẫn hơn

  Thay đổi để hấp dẫn hơn

  Thể thao -
  Hôm nay (3/2), mùa giải V.League 1-2023 bắt đầu khởi tranh với các trận đấu vòng một. Giải sẽ kết thúc vào ngày 20/8 và là mùa giải ngắn nhất kể từ khi giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp ra đời năm 2000. Thể thức thi đấu V.League 1 năm nay có một số thay đổi so với mùa giải 2022 để chuẩn bị cho mùa giải kế tiếp vận hành theo lịch hoạt động giống các giải châu Âu.
 • 'WHO thúc đẩy ứng phó mạnh mẽ và công bằng hơn trong đại dịch

  WHO thúc đẩy ứng phó mạnh mẽ và công bằng hơn trong đại dịch

  Sức khỏe -
  Ngày 1/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã gửi tới các nước thành viên cũng như các tổ chức phi chính phủ bản dự thảo thỏa thuận về đại dịch toàn cầu, trong đó đề cập những biện pháp nhằm bảo đảm rằng thế giới ứng phó mạnh mẽ và công bằng hơn nếu xảy ra đại dịch tiếp theo.