Xây dựng Bộ CHQS tỉnh Sơn La vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới, ngày 22/6/1999, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị số 917/1999/CT-QP về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện Chỉ thị, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã tổ chức quán triệt và ra nghị quyết chuyên đề, xác định chủ trương, xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm đơn vị.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 917/CT-BQP được các đơn vị chủ động gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua Quyết thắng, nên đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Nổi bật là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”...

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị chú trọng làm chuyển biến những khâu yếu, mặt yếu; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Trình độ tham mưu, tác chiến của các cơ quan, đơn vị được nâng lên; chế độ SSCĐ luôn được duy trì nghiêm túc. Tổ chức, biên chế được điều chỉnh một bước theo hướng “tinh gọn, mạnh, hiện đại”, tạo được sự thống nhất trong từng loại hình đơn vị, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác huấn luyện chiến đấu được đổi mới cả về chương trình, nội dung, tổ chức, phương pháp; thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu theo nhiệm vụ. Chất lượng huấn luyện được nâng lên, kết quả kiểm tra phân đội hằng năm: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 70-80% khá, giỏi. Trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực quản lý, điều hành huấn luyện của cán bộ các cấp ngày càng tiến bộ; có 90-95% cán bộ trung đội, 100% cán bộ đại đội, tiểu đoàn hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện theo phân cấp. Công tác bảo đảm huấn luyện từng bước đổi mới bảo đảm đầy đủ hơn về cơ sở, vật chất, phương tiện và vũ khí trang bị. Hệ thống công trình huấn luyện chiến đấu được quy hoạch, xây dựng sát với thực tế chiến đấu, góp phần nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu của bộ đội. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có bước chuyển biến tích cực; nhất là trong quản lý bộ đội, quản lý vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, chấp hành pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các đơn vị đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra giáo dục chính trị hằng năm 100% đạt yêu cầu; trong đó có 72-85% khá, giỏi. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng; 100% đại đội đủ quân làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) có cấp ủy, chi bộ. Đội ngũ cán bộ cơ bản đủ về số lượng,  chất lượng ngày càng cao, tỷ lệ đào tạo cơ bản đạt 87,59%; có 90-96,5% cán bộ hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác hậu cần, tài chính ngày càng đi vào nền nếp; đầu tư xây dựng cơ bản gắn với yêu cầu xây dựng doanh trại, kho tàng chính quy, thống nhất. Tăng gia, sản xuất chuyển biến cả về ý thức, trách nhiệm và hiệu quả; chương trình “Quân, dân y kết hợp” được các đơn vị triển khai tích cực, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân. Ngành Kỹ thuật đã tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ cả trong bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa nhằm giữ vững và nâng cao hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, cải tiến vũ khí, trang bị, thiết bị, học cụ huấn luyện được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ và bảo đảm đời sống của bộ đội.

Huấn luyện nội dung đặt bộc phá.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, ngày 22/7/2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị số 79/CT-BQP về xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Chỉ thị số 79 đã bổ sung, phát triển Chỉ thị số 917 với những nội dung cụ thể hơn, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cao hơn, toàn diện hơn. Theo đó, toàn quân quán triệt và thực hiện nghiêm túc 4 mục tiêu cơ bản là: Vững mạnh về chính trị; Thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức lực lượng, huấn luyện và đào tạo giỏi, duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu; Xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tốt và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; Thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch và đầu tư.

Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội 27, Bộ CHQS tỉnh.

Để hoàn thành tốt mục tiêu trên, các cơ quan, đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện các biện pháp chủ yếu sau:

Một là, đổi mới và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hai là, bám sát nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của các đơn vị, kịp thời xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện nghiêm Kết luận số 60-KL/QUTW ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm. Huấn luyện cơ bản, vững chắc động tác chiến đấu cá nhân và tổ chức luyện tập, diễn tập bằng nhiều hình thức; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, rèn luyện khả năng cơ động trên các địa hình, thời tiết phức tạp.

Ba là, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Người chỉ huy phải trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Chỉ thị; triển khai thực hiện toàn diện cả 4 mặt công tác (tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật), nhưng phải có trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn; trong đó, chú trọng đột phá vào mặt yếu, khâu yếu. Huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, ưu tiên cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ.

Bốn là, chú trọng phát huy vai trò của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Phát huy kết quả “Năm điều lệnh”, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, huấn luyện điều lệnh; thực hiện tốt chức trách, nền nếp, chế độ quy định và nâng cao hiệu quả công tác quản lý bộ đội, làm chuyển biến cơ bản, vững chắc về lễ tiết, tác phong quân nhân; thực hiện thống nhất, đúng quy định các nghi lễ của quân đội.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra bằng nhiều hình thức, phương pháp; kết hợp kiểm tra định kỳ với kiểm tra đột xuất, nhằm đánh giá đúng mức độ hoàn thành các chỉ tiêu của từng đơn vị. Chú trọng xây dựng đơn vị điểm từng mặt và điểm toàn diện, trên cơ sở đó tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nhân rộng điển hình tiên tiến. 

Sáu là, phát huy sức mạnh tổng hợp, tính chủ động, sáng tạo của các cấp, nhất là vai trò của người chỉ huy và các đoàn thể quần chúng trong tổ chức thực hiện Chỉ thị. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện các chỉ tiêu của Chỉ thị với đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đóng quân thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân.

Bảy là, thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá thực chất kết quả xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực”, “tiêu biểu” theo từng chỉ tiêu của Chỉ thị, làm cơ sở rút kinh nghiệm. Đồng thời, bổ sung kịp thời các chỉ tiêu mới, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị.

Để đạt được mục tiêu, phương hướng, yêu cầu đặt ra, đòi hỏi cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 79, không ngừng đổi mới tư duy, xây dựng chủ trương, biện pháp đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đại tá Tô Quang Hanh Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sơn La

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Thông cáo báo chí về việc phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023”

  Thông cáo báo chí về việc phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023”

  Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).
 • 'Lai Châu: Điểm đến hấp dẫn và đậm đà bản sắc dân tộc

  Lai Châu: Điểm đến hấp dẫn và đậm đà bản sắc dân tộc

  Du lịch -
  Đó là những cảm nhận của các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) trong và ngoài tỉnh khi đến tham dự Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 64, năm 2023 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Trước khi Tiền Phong Marathon diễn ra, từ ngày 24-26/3, các HLV, VĐV đã có những trải nghiệm đáng nhớ, tuyệt vời trong hành trình vươn tới thành tích cao tại nơi biên cương phía Tây Bắc của Tổ quốc.
 • 'Bàn giao khu vui chơi cho học sinh Trường tiểu học Tô Hiệu

  Bàn giao khu vui chơi cho học sinh Trường tiểu học Tô Hiệu

  Văn hoá - Xã hội -
  Ngày 21/3, Cụm thi đua số 4 thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn phường Tô Hiệu, Văn phòng BCH Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với Chi đoàn Trường tiểu học Tô Hiệu tổ chức gắn biển và bàn giao công trình thanh niên khu vui chơi “Hành trình thứ 2 của lốp xe” cho các em học sinh Trường tiểu học Tô Hiệu, Thành phố. 
 • 'Quỳnh Nhai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  Quỳnh Nhai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  Cải cách hành chính -
  Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng đến phục vụ nhân dân tốt hơn, thời gian qua, huyện Quỳnh Nhai bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện sát tình hình thực tế, giảm thiểu thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả chất lượng công việc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân.
 • 'Tư vấn, hướng nghiệp để học sinh chọn trường, chọn nghề

  Tư vấn, hướng nghiệp để học sinh chọn trường, chọn nghề

  Khoa Giáo -
  Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn quan tâm việc tư vấn, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT, giúp các em chọn đúng nghề, phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu lao động của xã hội.
 • 'Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Thời sự - Chính trị -
  Ngày 21/3, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo.
 • 'Hoạt động hướng dẫn Lái xe an toàn tháng 03/2023

  Hoạt động hướng dẫn Lái xe an toàn tháng 03/2023

  HONDA HEAD HÙNG MẠNH -
  Ngày 19/3, Honda Ôtô Sơn La đã tổ chức thành công chương trình đào tạo Lái xe an toàn cho 20 học viên là các cán bộ nhân viên Ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh Sơn La, giảng viên trường Đại học Tây Bắc và khách hàng thân thiết tại Trường Đại học Tây Bắc. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích khách hàng không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng Lái xe an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
 • 'Chủ động bảo vệ, PCCCR mùa hanh khô

  Chủ động bảo vệ, PCCCR mùa hanh khô

  Văn hoá - Xã hội -
  Bắt đầu bước vào mùa hanh khô, cũng là thời điểm bà con vùng cao triển khai phát dọn thực bì, trồng cây trên nương nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng và PCCCR, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra.
 • 'Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

  Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

  Văn hoá - Xã hội -
  Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ và khai thác lợi thế của địa phương trong khởi nghiệp, lập nghiệp, Tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 • 'Kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

  Kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

  An toàn giao thông -
  Thực hiện các mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh thời gian gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
 • 'Mở rộng các vùng chuyên canh trồng hoa công nghệ cao

  Mở rộng các vùng chuyên canh trồng hoa công nghệ cao

  Kinh tế -
  Nghề trồng hoa khởi đầu từ những năm 2000 ở một số địa phương trong tỉnh, ban đầu chủ yếu là những cơ sở trồng hoa nhỏ lẻ. Nhận thấy tiềm năng về đất đai, lao động và nhất là thị trường tiêu thụ, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển nghề trồng hoa theo hướng liên kết sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao.
 • ' Trang bị kiến thức ngoại ngữ cho học sinh

  Trang bị kiến thức ngoại ngữ cho học sinh

  Khoa Giáo -
  Trong xu thế hội nhập quốc tế, ngoại ngữ là một trong những môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo viên phụ trách bộ môn, khuyến khích phụ huynh cho con em tiếp cận với tiếng Anh từ sớm.