Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Chương trình 1719 lĩnh vực nông nghiệp và PTNT

Ngày 20/11, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện Chương trình 1719 lĩnh vực nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố.

Họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện Chương trình 1719 lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.

Năm 2022 và 2023, thực hiện Chương trình 1719 lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh Sơn La được phân bổ triển khai 2 tiểu dự án: Phát triển kinh tế nông, lâm bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư với tổng vốn giao trên 51 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/10, tỉnh Sơn La giải ngân trên 9,1 tỷ đồng, đạt 17,8% vốn giao.

Lãnh đạo Ban Dân tộc phát biểu tại cuộc họp.

Quá trình triển khai các chương trình còn gặp khó khăn, vướng mắc, như: Thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho chủ rừng gặp nhiều khó khăn do khối lượng chủ rừng là hộ gia đình và cộng đồng rất lớn, nhiều chủ rừng thay tên đổi họ, cho tặng, thừa kế. Chưa có hướng dẫn cụ thể với việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với đơn vị chủ trì dự án (HTX) là đơn vị đứng ra mua sắm hàng hóa...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu ý kiến.

Tại cuộc họp, các đơn vị báo cáo tiến độ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trên địa bàn. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị làm rõ các nội dung về thẩm quyền phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 02/6/2023 của HĐND tỉnh về Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đề nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sang năm 2024, mới có khả năng thực hiện vì chưa có văn bản hướng dẫn về thẩm quyền phê duyệt dự án; về việc mua sắm hàng hóa...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tiếp thu các nội dung đề xuất của các địa phương, căn cứ các văn bản của Trung ương, hướng dẫn địa phương thực hiện; phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. Chủ động rà soát, hoàn thành việc cụ thể hóa các quy định, cơ chế chính sách thực hiện tại địa phương theo thẩm quyền phân cấp; kịp thời nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh những quy định còn bất cập thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới