Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc Gặp mặt Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), Báo Sơn La trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biệu Quốc hội tỉnh tại cuộc gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Kính thưa đồng chí Tòng Thị Phóng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí !

Trong không khí vui mừng phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, hôm nay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023). Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xin được gửi đến đồng chí Tòng Thị Phóng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cùng toàn thể các đồng chí và gia đình lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới.

Kính thưa toàn thể các đồng chí! Trong buổi gặp mặt hôm nay, với niềm xúc động và biết ơn vô hạn; Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Chúng ta tỏ lòng biết ơn sâu sắc các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng và các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đóng góp công sức, trí tuệ, xương máu xây dựng Đảng bộ tỉnh Sơn La không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kính thưa các đồng chí !

Cách đây 93 năm, ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam họp tại bán đảo Cửu Long (Hương Cảng), đã nhất trí thành lập một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, là Cương lĩnh và Điều lệ đầu tiên của Đảng ta, đã xác định đường lối cách mạng đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam đi theo con đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với quy luật và thực tiễn của một nước thuộc địa nửa phong kiến, đó là: Giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động; độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, là cơ sở dẫn tới những thắng lợi oanh liệt, những bước nhảy vọt quan trọng và những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam những năm gần đây.

Đường lối chính trị đúng đắn của Đảng ta được thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định, đã đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong 93 năm qua. Với đường lối đúng đắn đó, ngay từ khi còn non trẻ, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á, đưa dân tộc ta từ thân phận nô lệ lên địa vị của những người làm chủ một quốc gia độc lập, tự do, hạnh phúc và tự quyết định vận mệnh của mình.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng ta đã xác định đường lối đúng đắn để bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ thành quả cách mạng; xây dựng lực lượng, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chống thù trong, giặc ngoài; tiến hành diệt “giặc đói”, “giặc dốt” và lần đầu tiên tổ chức thắng lợi cuộc tổng tuyển cử vào ngày 06/01/1946 bằng hình thức phổ thông đầu phiếu trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Với dã tâm xâm lược, thực dân Pháp quyết cướp nước ta một lần nữa. Đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo với tinh thần “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, đã đồng sức, đồng lòng đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng suốt chín năm, giành thắng lợi vẻ vang bằng chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử “Lừng lẫy Năm châu chấn động địa cầu”. Theo Hiệp định Giơnevơ (1954), nước Việt Nam tạm thời chia làm hai miền Nam, Bắc. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng và bước vào thời kỳ quá độ tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa. Miền Nam vẫn chìm dưới ách thống trị của đế quốc và tay sai. Nhiệm vụ của Đảng ta trong giai đoạn này hết sức nặng nề, đó là phải lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược gồm cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

Với sức mạnh của ý chí "Không có gì quý hơn độc lập tự do" của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kết hợp với sức mạnh của đường lối chiến tranh nhân dân, của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; sức mạnh của tiền tuyến lớn miền Nam anh hùng, kết hợp với sức mạnh của hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa miền Bắc; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng kết hợp với sức mạnh của tinh thần đoàn kết quốc tế, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đã kết thúc thắng lợi vẻ vang bằng chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại vào ngày 30/4/1975.

Phát huy tinh thần cách mạng vẻ vang và quyết tâm đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đã giành được những thành tựu to lớn. Sau hơn 36 năm thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là chiến tranh và xung đột diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, hình ảnh một Việt Nam ổn định và phát triển đã khẳng định vững chắc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Đảng ta đã vận dụng đúng quy luật vào thực tiễn, tìm được con đường thích hợp đưa nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là minh chứng sinh động, cụ thể cho bản lĩnh và trí tuệ, khả năng, vai trò, vị trí tiên phong của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Kính thưa các đồng chí !

Dưới ánh sáng của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, các chiến sỹ Cộng sản tại nhà tù Sơn La mặc dù trong chốn lao tù, dưới gông cùm đày đọa của kẻ thù, nhưng bằng ý chí, nghị lực và niềm tin sắt đá vào ngày mai tươi sáng đã quyết tâm và làm nên điều vô cùng đặc biệt lớn lao và ý nghĩa, vượt ra khỏi sự kiểm soát của kẻ thù đế quốc, đó là thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản tại Nhà tù Sơn La vào tháng 12/1939. Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo bước ngoặt lịch sử đối với sự phát triển phong trào đấu tranh giành tự do, độc lập của nhân dân các dân tộc Sơn La.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, đã biến Nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Đảng và cho tỉnh Sơn La lớp cán bộ đầu tiên, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển phong trào cách mạng ở Sơn La sau này. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của tù chính trị, các tầng lớp nhân dân các dân tộc Sơn La đã giác ngộ, trung thành, đoàn kết dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, chuẩn bị tốt các điều kiện quan trọng, có tính quyết định để Sơn La khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng vào ngày 26/8/1945 thắng lợi.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, ngày 31/8/1945, quân Tưởng nhân danh đồng minh đã kéo đến phá hoại chính quyền cách mạng. Trong khi đó, quân Pháp từ biên giới Trung Quốc đã tràn vào chiếm tỉnh lỵ Lai Châu (cũ) và Thượng Lào rồi đánh xuống Sơn La với âm mưu chiếm toàn bộ Tây Bắc trong thời gian nhanh nhất. Ngày 03/01/1947, chúng đánh chiếm tỉnh lỵ Sơn La.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp ở địa bàn tỉnh Sơn La đã sớm được củng cố, phát triển. Đặc biệt, cùng với thực tiễn cách mạng, tổ chức bộ máy lãnh đạo Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng hình thành, từng bước phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, dẫn dắt nhân dân các dân tộc kháng chiến, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lược, đỉnh cao là chiến dịch giải phóng Điện Biên Phủ.

Ngày 07/5/1959, nhân dịp kỷ niệm 05 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; rất vinh dự cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La được đón Bác Hồ và đoàn đại biểu Chính phủ về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (Thủ phủ Khu tự trị Thái - Mèo); Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho quân, dân, chính Đảng Khu tự trị Thái - Mèo về những thành tích trong kháng chiến và tiến bộ trong hoà bình. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng, sự cổ vũ, động viên sâu sắc đối với Đảng bộ, chính quyền, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc Tây Bắc và tỉnh Sơn La; Bác căn dặn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La phải "Luôn luôn cố gắng, khắc phục khó khăn, tiến lên thật hăng, làm tròn nhiệm vụ".

Thực hiện lời dạy của Bác, sau 21 năm (1954 - 1975) vừa tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ, Sơn La đã có những phát triển trên nhiều lĩnh vực. Từ một nền kinh tế nông nghiệp phân tán, đời sống xã hội nghèo nàn, lạc hậu, Sơn La đã phấn đấu trở thành một địa phương có nền kinh tế bước đầu phát triển. Mạng lưới giao thông vận tải; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như cơ khí, điện, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, in ấn… được quan tâm đầu tư. Với chủ trương điều chỉnh nhân lực miền xuôi lên miền núi phát triển kinh tế, bảo vệ Tổ quốc, Sơn La đã đón hàng chục vạn lao động của các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Hà Tây, Phú Thọ… lên lao động, học tập và công tác; hệ thống nông, lâm trường bắt đầu hình thành, khai thác tiềm năng đất đai, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có bước tiến quan trọng. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển nhanh, hàng ngàn giáo viên miền xuôi tình nguyện lên Sơn La phát triển văn hoá - giáo dục. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, hầu hết các xã có trạm xá, túi thuốc và cán bộ y tế hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh, phòng bệnh. Sơn La đã góp phần cùng với các tỉnh miền Bắc trở thành chỗ dựa vững chắc về vật chất và tinh thần cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thắng lợi hoàn toàn vào năm 1975.

Đất nước thống nhất, cách mạng Việt Nam bước sang thời kỳ mới, thực hiện hai mục tiêu chiến lược là xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy truyền thống anh hùng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sau hơn 36 năm thực hiện đường lối đổi mới, tỉnh Sơn La đã vượt lên mọi khó khăn, thách thức, giành được những thành quả to lớn về mọi mặt.

(1) Kinh tế duy trì tăng trưởng, quy mô được mở rộng; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; các thành phần kinh tế có bước phát triển tiến bộ; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh, từng bước phát triển theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa; diện mạo từ đô thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc, ngày càng khang trang, hiện đại...

Ca sản xuất của công nhân Nhà máy May Phù Yên

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân tăng 5,46%/năm; quy mô kinh tế tăng mạnh, năm 2020 tổng sản phẩm GRDP đạt 55.300 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015, đứng thứ 5/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Đến năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), tăng 8,71% so với năm 2021; GRDP bình quân đầu người đạt 48,96 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.628 tỷ đồng, bằng 123% dự toán Trung ương giao, bằng 102% dự toán HĐND tỉnh quyết nghị.

Sản xuất nông, lâm nghiệp có sự chuyển dịch quan trọng từ thuần nông, quảng canh, tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hóa, gắn với công nghiệp chế biến, đã khai thác tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh; tăng cường thâm canh, tăng vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; một số sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường trong nước và nước ngoài, như các sản phẩm từ sữa, chè, cà phê, nhãn, xoài.... Đã hình thành các vùng nguyên liệu tập trung có diện tích hợp lý, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, tăng giá trị cạnh tranh trên thị trường. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh đã có trên 83.000 ha cây ăn quả, là tỉnh dẫn đầu miền Bắc về diện tích, sản lượng cây ăn quả (sản lượng năm 2022 đạt trên 362.000 tấn, bán các loại quả thu được 3.921 tỷ, chủ yếu tiền thu được vào các các hộ dân); có 18.963 ha cà phê (sản lượng cà phê nhân đạt trên 29.600 tấn, bán được 1.266 tỷ); có 24 sản phẩm mang địa danh của tỉnh Sơn La được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ; có 109 sản phẩm OCOP; 250 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thuỷ sản an toàn....

Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng, tập trung phát triển những ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, có ý nghĩa chiến lược đối với tăng trưởng xanh, nhanh và bền vững; tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản (như trong năm 2022 đã khởi công dự án Nhà máy sữa công nghệ cao Mộc Châu; đưa vào vận hành Nhà máy phân bón Sông Lam Tây Bắc, Trung tâm chế biến rau quả DOVECO Sơn La...).

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, phát triển theo hướng đồng bộ, xây dựng các đô thị văn minh, hiện đại nhưng bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống; nhiều công trình, dự án được đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị và nông thôn; tạo kết nối giao thương, tăng cường liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội; một số dự án giao thông quan trọng được hoàn thành, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả vùng...; đến nay tỉnh đã có 199/204 xã (đạt 97,5%) tổng số xã có đường đến trung tâm được cứng hóa (còn 05 xã đang triển khai thực hiện), tích cực hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và Cảng hàng không Nà Sản...; thực hiện chủ trương "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ" trong phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn, trong giai đoạn 2012-2022, toàn tỉnh đã cứng hóa mặt đường bằng bê tông xi măng được 10.312 tuyến/2.616 km, với tổng kinh phí đầu tư trên 2.749 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp 1.856 tỷ, chiếm 67,5%). Hạ tầng điện tiếp tục được quan tâm đầu tư, tỷ lệ hộ được sử dụng điện an toàn đạt trên 94,5%.

Hoạt động tài chính, ngân hàng, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển đạt hiệu quả, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hoàn thiện. Công tác thu, chi có sự chuyển biến tích cực, chuyển dịch theo hướng tăng thu nội địa, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên. Những giải pháp huy động, sử dụng các nguồn lực đầu tư phát triển được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thu hút được một số tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư tiềm năng đến khảo sát và triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như: Tập đoàn TH; Tập đoàn Vingroup; Tập đoàn SunGroup, Tập đoàn Quế Lâm; Công ty Vinamilk, Tập đoàn Mavin…

(2) Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc đạt được nhiều kết quả, quan tâm đầu tư, xây dựng, tôn tạo các khu di tích lịch sử, nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo vệ và phát huy giá trị.

Hơn 1.000 nghệ nhân và các diễn viên quần chúng tham gia vòng xòe tại chương trình của Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022. 

Mức thụ hưởng văn hoá, tinh thần của nhân dân được cải thiện, các thiết chế văn hoá, thể thao, sinh hoạt cộng đồng được đầu tư và phát huy hiệu quả tích cực, trong đó "Nghệ thuật Xoè Thái" được UNESCO ghi danh là di sản văn hoá phi vật thể đại diện cho nhân loại; Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu được công nhận là Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Châu Á và Thế giới năm 2022... Các phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục phát triển, chú trọng tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao có quy mô và chất lượng; thể thao thành tích cao có bước phát triển, từng bước khẳng định vị trí trên đấu trường quốc gia, khu vực và thế giới, như năm 2022: các vận động viên của tỉnh đã đạt 03 huy chương vàng tại SEA Games 31; 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc tại Giải vô địch Pencak Silat thế giới lần thứ 19 tại Malaysia và 05 vận động viên bóng đá nữ của tỉnh tham gia đội tuyển Quốc gia đạt Huy chương Bạc tại Giải vô địch Bóng đá nữ U18 Đông Nam Á năm 2022 tại Indonesia...

Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác y tế dự phòng, chế độ bảo hiểm y tế được triển khai thực hiện ngày một hiệu quả, góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt xã hội hóa về y tế, quan tâm đầu tư y tế dự phòng, y tế cơ sở (đến nay có 179/204 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đạt tỷ lệ 87,7%). Chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên, đến nay tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ mức độ 2; có 364/597 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 60,97%.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được đẩy mạnh, huy động được nhiều nguồn lực, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Các chính sách, chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được triển khai kịp thời, có hiệu quả và đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần quan trọng trong việc phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Triển khai thực hiện tốt Đề án "Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025"; đến hết năm 2022 đã hoàn thành việc hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở cho 100% số hộ tại 06 huyện (Vân Hồ, Sốp Cộp, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mường La, Bắc Yên); tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 giảm còn 17,83%.

(3) An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, kịp thời nắm bắt, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị chính đáng của nhân dân; số đơn thư và số người dân đến cơ quan công quyền phản ánh, kiến nghị giảm mạnh qua hàng năm.

Hợp tác quốc tế được duy trì với hơn 20 Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và mở rộng với khoảng 100 tổ chức quốc tế; đối ngoại nhân dân được phát huy và mang lại hiệu quả tích cực. Quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh nước CHDCND Lào, nhất là giữa Sơn La với tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển toàn diện. Đặc biệt trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Trung ương tỉnh đã tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác Việt Nam - Lào; đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2024 với 09 tỉnh nước CHDCND Lào.

(4) Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị có sự chuyển biến tích cực; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; khối đoàn kết các dân tộc được phát huy mạnh mẽ. Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là đối với chính quyền được đổi mới; phong cách, lối làm việc của cấp ủy khoa học, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo. 

Đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và ban hành đầy đủ, kịp thời, sát thực, hệ thống các văn bản để cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận... của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", tự chuyển hóa"; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ quốc phòng, giữ gìn an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, công tác đối ngoại đạt được nhiều kết quả, có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn, góp phần làm sáng tỏ đường lối đúng đắn lãnh đạo thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn với xây dựng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Những kết quả về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và công tác đối ngoại khẳng định sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu bền bỉ của nhân dân các dân tộc, của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, trong đó đường lối lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng bộ là nhân tố quan trọng, quyết định đảm bảo cho mọi thắng lợi.

Những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đạt được qua 93 năm qua có sự đóng góp rất lớn của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng và các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La; thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xin được gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới các đồng chí và gia đình.

Kính thưa các đồng chí !

Kế thừa, phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững”, trong đó tập trung cao thực hiện hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

(1) Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; tăng cường xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở". Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tăng cường công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân. Tập trung giải quyết kịp thời, thỏa đáng và đúng quy định các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống nhân dân.

(2) Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục và đào tạo; phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng trong tỉnh; ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp gắn với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Xây dựng trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Sơn La. Tiếp tục xây dựng Sơn La trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của vùng Tây Bắc và các tỉnh Bắc Lào.

Giờ sinh hoạt ngoại khóa của các em học sinh Điểm trường tiểu học Cột Mốc, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ.

(3) Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Ưu tiên và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho các lĩnh vực trọng tâm. Tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, Cảng hàng không Nà Sản và cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, hệ thống đường huyện, xã. Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng các cụm công nghiệp và Khu công nghiệp Mai Sơn; hình thành phát triển Khu công nghiệp Vân Hồ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị; phát triển thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I; phấn đấu xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025. Tập trung phát triển hạ tầng các điểm tái định cư thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình. Đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, viễn thông và công nghệ thông tin.

(4) Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, chính quyền đối với công tác cải cách hành chính. Tập trung tháo gỡ khó khăn, rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và bình đẳng; cải thiện mạnh mẽ các chỉ số đo lường chất lượng phục vụ hành chính.

(5) Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Xây dựng và hình thành 8 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu trở thành trung tâm chế biến nông sản, trung tâm sữa, hoa quả, cây dược liệu, du lịch của vùng Tây Bắc; nghiên cứu lộ trình xây dựng Trung tâm quốc gia nghiên cứu về khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp tại huyện Mộc Châu. Tập trung nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nhất là công nghệ quản lý vào các lĩnh vực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dân bản Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng phát triển nghề nuôi cá lồng.

(6) Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển ngành du lịch; bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, phấn đấu đến năm 2025, được công nhận là Khu du lịch quốc gia, trở thành một trong những khu du lịch hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Định hướng xây dựng quy hoạch du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch quốc gia. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng trọng tâm, trọng điểm, kết nối phát triển du lịch với các tỉnh Tây Bắc và các tỉnh Bắc Lào.

(7) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng tài nguyên gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường; thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng rừng. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu; thực hiện kịp thời di dời, hỗ trợ đời sống và sản xuất cho người dân có nguy cơ và bị thiệt hại do thiên tai.

(8) Tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Sơn La và vùng Tây Bắc, xây dựng con người phát triển toàn diện. Lấy phát triển văn hóa, xây dựng con người làm yếu tố cốt lõi để phát triển kinh tế - xã hội. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện và chăm sóc, bảo vệ, nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo. Tập trung triển khai thực hiện các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Quốc hội và Chính phủ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân.

(9) Bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Xác định nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Tăng cường bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương; chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an ninh nội bộ; thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác đối ngoại, trọng tâm là củng cố vững chắc quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, ổn định và phát triển toàn diện.

Kính thưa toàn thể các đồng chí !

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, kế thừa và phát huy truyền thống 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển; Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, tôi kêu gọi toàn Đảng, cấp ủy, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, quyết tâm nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, cùng với cả nước chung sức, đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Một lần nữa, nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý cùng gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, thành công.

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Hoạt động hướng dẫn Lái xe an toàn tháng 03/023

  Hoạt động hướng dẫn Lái xe an toàn tháng 03/023

  HONDA HEAD HÙNG MẠNH -
  Ngày 19/3, Honda Ôtô Sơn La đã tổ chức thành công chương trình đào tạo Lái xe an toàn cho 20 học viên là các cán bộ nhân viên Ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh Sơn La, giảng viên trường Đại học Tây Bắc và khách hàng thân thiết tại Trường Đại học Tây Bắc. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích khách hàng không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng Lái xe an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
 • 'Chủ động bảo vệ, PCCCR mùa hanh khô

  Chủ động bảo vệ, PCCCR mùa hanh khô

  Văn hoá - Xã hội -
  Bắt đầu bước vào mùa hanh khô, cũng là thời điểm bà con vùng cao triển khai phát dọn thực bì, trồng cây trên nương nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng và PCCCR, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra.
 • 'Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

  Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

  Văn hoá - Xã hội -
  Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ và khai thác lợi thế của địa phương trong khởi nghiệp, lập nghiệp, Tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 • 'Kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

  Kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

  An toàn giao thông -
  Thực hiện các mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh thời gian gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
 • 'Mở rộng các vùng chuyên canh trồng hoa công nghệ cao

  Mở rộng các vùng chuyên canh trồng hoa công nghệ cao

  Kinh tế -
  Nghề trồng hoa khởi đầu từ những năm 2000 ở một số địa phương trong tỉnh, ban đầu chủ yếu là những cơ sở trồng hoa nhỏ lẻ. Nhận thấy tiềm năng về đất đai, lao động và nhất là thị trường tiêu thụ, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển nghề trồng hoa theo hướng liên kết sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao.
 • ' Trang bị kiến thức ngoại ngữ cho học sinh

  Trang bị kiến thức ngoại ngữ cho học sinh

  Khoa Giáo -
  Trong xu thế hội nhập quốc tế, ngoại ngữ là một trong những môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo viên phụ trách bộ môn, khuyến khích phụ huynh cho con em tiếp cận với tiếng Anh từ sớm.
 • 'Đưa điện về nông thôn

  Đưa điện về nông thôn

  Nông thôn mới -
  Thực hiện các dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, giai đoạn từ năm 2016 đến nay, huyện Sốp Cộp đã phối hợp với các ngành chức năng, bảo đảm tiến độ thi công, kế hoạch cấp điện, từng bước đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn. Đến hết năm 2022, tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn huyện đạt hơn 97%.
 • 'Vai trò của tổ chức công đoàn trong vận động tiêu dùng hàng Việt Nam

  Vai trò của tổ chức công đoàn trong vận động tiêu dùng hàng Việt Nam

  Văn hoá - Xã hội -
  Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” công đoàn các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động phong phú, đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động đến mỗi đoàn viên để có sự quan tâm ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam, góp phần đem lại lợi ích cho đất nước, cho cộng đồng doanh nghiệp và cả chính người tiêu dùng.
 • '[Infographic] 40 kiểm định viên quân sự hỗ trợ kiểm định xe cơ giới

  [Infographic] 40 kiểm định viên quân sự hỗ trợ kiểm định xe cơ giới

  Emagazine -
  Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chính thức tiếp nhận 40 kiểm định viên quân sự vào chiều 18/3 để hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự theo chỉ đạo của Chính phủ. Các đăng kiểm viên quân sự của Bộ Quốc phòng được phân công về các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để nhanh chóng hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới.
 • 'Tuyển sinh gắn với nhu cầu xã hội

  Tuyển sinh gắn với nhu cầu xã hội

  Khoa Giáo -
  Lựa chọn ngành nghề đăng ký xét tuyển vào đại học vừa phù hợp sở trường, năng lực, vừa phù hợp nhu cầu nguồn nhân lực là mối quan tâm của đông đảo thí sinh cả nước. Tuy nhiên, những năm qua, bên cạnh một số nhóm ngành tuyển sinh tốt, vẫn còn một số nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao nhưng tuyển sinh kém.
 • 'Quy chụp hiện tượng thành bản chất - chiêu trò nham hiểm nhằm hạ bệ vai trò của tuổi trẻ: Nhận diện sự thật

  Quy chụp hiện tượng thành bản chất - chiêu trò nham hiểm nhằm hạ bệ vai trò của tuổi trẻ: Nhận diện sự thật

  Hiện nay, chúng ta không khỏi băn khoăn trước thực trạng một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, sống thực dụng, thậm chí một số ít bị các thế lực xấu tác động, lôi kéo, kích động, làm những việc trái ngược với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc. Vin vào những hiện tượng hãn hữu này, các phần tử cơ hội trắng trợn vu khống “Đoàn chỉ là cái vỏ bọc hình thức”.