Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2023

Ngày 2/6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố đã phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2023.

Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2023

Tham gia lớp học có 71 học viên, là cán bộ, viên chức, đối tượng trong nguồn quy hoạch thuộc 5 đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền; Bệnh viện Phong và Da liễu, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh. Thời gian học từ ngày 2/6 đến hết 8/7/2023, với các học phần: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Lò Thái
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới