Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc bản chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Bất chấp những nỗ lực và thành quả Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được suốt nhiều năm qua, các đối tượng thù địch, chống phá cực đoan không ngừng xuyên tạc con đường mà chúng ta lựa chọn hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, âm mưu lật đổ chế độ. Thực tế này đòi hỏi chúng ta luôn cần tỉnh táo nhận diện và đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả.

Cử tri xã Đăk Blà (Kon Tum) phát biểu tại buổi tiếp xúc HĐND 2 cấp.
Cử tri xã Đăk Blà (Kon Tum) phát biểu tại buổi tiếp xúc HĐND 2 cấp.

Đề cập đến bản chất của Nhà nước Việt Nam hiện nay, các thế lực thù địch thường xuyên tuyên truyền những quan điểm sai trái, phản động rằng quyền lực nhà nước thống nhất không có sự phân chia, kiểm soát, đối trọng lẫn nhau nên tất yếu dẫn đến tình trạng tha hóa quyền lực, lạm quyền, lộng quyền của những người trong bộ máy nhà nước, sử dụng quyền lực nhà nước để đem lại lợi ích cho chính họ, từ đó vi phạm quyền làm chủ và xâm hại đến lợi ích của nhân dân; Đảng đứng trên Nhà nước, thâu tóm và thao túng quyền lực nhà nước để mưu cầu lợi ích riêng, lợi ích nhóm từ đó dẫn đến hàng loạt các sai phạm nghiêm trọng trong quá trình vận hành đất nước, phát triển kinh tế-xã hội...

Trước hết, cần phải khẳng định rằng, quyền lực của Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là thống nhất bởi đó là quyền lực của nhân dân cho nên không thể có sự phân chia cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trong bộ máy nhà nước. Quyền lực nhà nước dẫu là lập pháp, hành pháp hay tư pháp đều có chung một nguồn gốc thống nhất là từ nhân dân mà ra, do nhân dân ủy quyền, giao quyền cho những người trong bộ máy nhà nước. Đây là nguyên tắc thể hiện bản chất dân chủ của Nhà nước.

Mặc dù quyền lực nhà nước là thống nhất không có sự phân chia, tuy nhiên do nhận thức được thực tế: quyền lực nhà nước được nhân dân ủy quyền cho các cá nhân, con người, tổ chức cụ thể trong bộ máy nhà nước nên luôn tiềm ẩn nguy cơ có thể bị tha hóa và sử dụng sai mục đích khiến cho quyền lực đó không còn thuộc về nhân dân, không vì lợi ích của nhân dân mà thuộc về những người, những tổ chức được trao quyền lực, nắm quyền lực, cho nên, cùng với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, bảo đảm cho mọi tổ chức và hoạt động của Nhà nước đều trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, ngay từ sớm vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam đặt ra như là một yêu cầu tất yếu, bắt buộc để giữ đúng bản chất dân chủ của Nhà nước. Cương lĩnh bổ sung, phát triển 2011 và khoản 3, Điều 2, Hiến pháp 2013 khẳng định: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

Hiến pháp 2013 còn quy định rõ, cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế kiểm soát lẫn nhau của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, theo đó: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước” (Điều 69); “Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước” (Điều 94); “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp” (Khoản 1, Điều 102), “Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm” (Khoản 2, Điều 103). Những quy định này đồng thời được cụ thể hóa trong các luật: Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân...

Như vậy, quyền lực Nhà nước Việt Nam là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tuyệt đối không hề có sự mập mờ tạo điều kiện cho tình trạng lạm quyền, lộng quyền, sử dụng quyền lực sai mục đích của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong bộ máy nhà nước.

Mặt khác, việc Hiến pháp, pháp luật quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước còn là cơ sở để nhân dân thông qua dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện giám sát mọi tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong bộ máy nhà nước, từ đó đánh giá được hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các quyền cũng như kịp thời phát hiện, tố giác để xử lý các hành vi sai phạm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức này.

Bên cạnh đó, một trong những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo để kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước, bảo đảm quyền lực nhà nước được sử dụng đúng mục đích vì lợi ích của dân.

Đây là yêu cầu tất yếu bởi “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, tr.88). Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân, lợi ích chung của dân tộc. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân và quay trở lại phục vụ cho lợi ích chung của nhân dân.

Đảng lãnh đạo Nhà nước không có nghĩa là Đảng đứng trên Nhà nước, làm thay Nhà nước, đứng trên, đứng ngoài Hiến pháp, pháp luật Nhà nước ban hành mà là để bảo đảm giữ đúng bản chất dân chủ của Nhà nước. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cán bộ, đảng viên trong Đảng vừa phải tuân thủ Điều lệ Đảng đồng thời phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật do Nhà nước ban hành trên cơ sở thể chế hóa các chủ trương, đường lối phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng vì lợi ích chung của nhân dân và sẽ bị xử phạt nghiêm minh nếu vi phạm pháp luật. Đảng lãnh đạo Nhà nước là để tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo đảm cho quyền lực này được sử dụng đúng mục đích. Đảng lãnh đạo Nhà nước thông qua phương thức lãnh đạo rõ ràng được ghi nhận trong Cương lĩnh và các Văn kiện Đại hội Đảng.

Kế thừa, bổ sung, phát triển quan điểm của Cương lĩnh bổ sung, phát triển 2011 và các Đại hội trước đó, đề cập đến phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định rõ: “Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng Cương lĩnh, chiến lược, các chủ trương, chính sách lớn, bằng công tác tổ chức, cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát; lãnh đạo thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật; lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, Hiến pháp và pháp luật; chú trọng lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng lập pháp, cải cách hành chính và cải cách tư pháp.

Các tổ chức của Đảng và đảng viên, nhất là tổ chức, đảng viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước vừa phải gương mẫu, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, vừa phải nêu cao vai trò tiên phong trong thực hiện chủ trương, đường lối, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2021, t.1, tr.196-197). Từ đây có thể khẳng định, chỉ có giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước thì quyền lực nhà nước mới được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm được tổ chức, thực thi vì lợi ích chung của nhân dân và cũng chỉ khi đó Nhà nước mới thật sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Thời gian tới, để sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước đạt được mục tiêu giữ vững bản chất dân chủ của Nhà nước, để quyền lực nhà nước, chính quyền nhà nước thật sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân thì cần thiết phải tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói riêng và đối với hệ thống chính trị nói chung đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Thực tế, những quan điểm thù địch xuyên tạc bản chất của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa luôn nhằm hướng tới mục tiêu làm thay đổi bản chất dân chủ của Nhà nước, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nhằm làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng và quá trình xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay nói chung.

Do đó, mỗi người dân Việt Nam cần luôn đề cao cảnh giác, tỉnh táo nhận diện rõ bản chất xấu xa và mục đích đen tối của các thế lực thù địch và kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới.

Theo Báo Nhân dân

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Hoạt động hướng dẫn Lái xe an toàn tháng 03/023

  Hoạt động hướng dẫn Lái xe an toàn tháng 03/023

  HONDA HEAD HÙNG MẠNH -
  Ngày 19/3, Honda Ôtô Sơn La đã tổ chức thành công chương trình đào tạo Lái xe an toàn cho 20 học viên là các cán bộ nhân viên Ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh Sơn La, giảng viên trường Đại học Tây Bắc và khách hàng thân thiết tại Trường Đại học Tây Bắc. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích khách hàng không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng Lái xe an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
 • 'Chủ động bảo vệ, PCCCR mùa hanh khô

  Chủ động bảo vệ, PCCCR mùa hanh khô

  Văn hoá - Xã hội -
  Bắt đầu bước vào mùa hanh khô, cũng là thời điểm bà con vùng cao triển khai phát dọn thực bì, trồng cây trên nương nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng và PCCCR, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra.
 • 'Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

  Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

  Văn hoá - Xã hội -
  Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ và khai thác lợi thế của địa phương trong khởi nghiệp, lập nghiệp, Tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 • 'Kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

  Kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

  An toàn giao thông -
  Thực hiện các mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh thời gian gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
 • 'Mở rộng các vùng chuyên canh trồng hoa công nghệ cao

  Mở rộng các vùng chuyên canh trồng hoa công nghệ cao

  Kinh tế -
  Nghề trồng hoa khởi đầu từ những năm 2000 ở một số địa phương trong tỉnh, ban đầu chủ yếu là những cơ sở trồng hoa nhỏ lẻ. Nhận thấy tiềm năng về đất đai, lao động và nhất là thị trường tiêu thụ, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển nghề trồng hoa theo hướng liên kết sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao.
 • ' Trang bị kiến thức ngoại ngữ cho học sinh

  Trang bị kiến thức ngoại ngữ cho học sinh

  Khoa Giáo -
  Trong xu thế hội nhập quốc tế, ngoại ngữ là một trong những môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo viên phụ trách bộ môn, khuyến khích phụ huynh cho con em tiếp cận với tiếng Anh từ sớm.
 • 'Đưa điện về nông thôn

  Đưa điện về nông thôn

  Nông thôn mới -
  Thực hiện các dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, giai đoạn từ năm 2016 đến nay, huyện Sốp Cộp đã phối hợp với các ngành chức năng, bảo đảm tiến độ thi công, kế hoạch cấp điện, từng bước đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn. Đến hết năm 2022, tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn huyện đạt hơn 97%.
 • 'Vai trò của tổ chức công đoàn trong vận động tiêu dùng hàng Việt Nam

  Vai trò của tổ chức công đoàn trong vận động tiêu dùng hàng Việt Nam

  Văn hoá - Xã hội -
  Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” công đoàn các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động phong phú, đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động đến mỗi đoàn viên để có sự quan tâm ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam, góp phần đem lại lợi ích cho đất nước, cho cộng đồng doanh nghiệp và cả chính người tiêu dùng.
 • '[Infographic] 40 kiểm định viên quân sự hỗ trợ kiểm định xe cơ giới

  [Infographic] 40 kiểm định viên quân sự hỗ trợ kiểm định xe cơ giới

  Emagazine -
  Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chính thức tiếp nhận 40 kiểm định viên quân sự vào chiều 18/3 để hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự theo chỉ đạo của Chính phủ. Các đăng kiểm viên quân sự của Bộ Quốc phòng được phân công về các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để nhanh chóng hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới.
 • 'Tuyển sinh gắn với nhu cầu xã hội

  Tuyển sinh gắn với nhu cầu xã hội

  Khoa Giáo -
  Lựa chọn ngành nghề đăng ký xét tuyển vào đại học vừa phù hợp sở trường, năng lực, vừa phù hợp nhu cầu nguồn nhân lực là mối quan tâm của đông đảo thí sinh cả nước. Tuy nhiên, những năm qua, bên cạnh một số nhóm ngành tuyển sinh tốt, vẫn còn một số nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao nhưng tuyển sinh kém.
 • 'Quy chụp hiện tượng thành bản chất - chiêu trò nham hiểm nhằm hạ bệ vai trò của tuổi trẻ: Nhận diện sự thật

  Quy chụp hiện tượng thành bản chất - chiêu trò nham hiểm nhằm hạ bệ vai trò của tuổi trẻ: Nhận diện sự thật

  Hiện nay, chúng ta không khỏi băn khoăn trước thực trạng một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, sống thực dụng, thậm chí một số ít bị các thế lực xấu tác động, lôi kéo, kích động, làm những việc trái ngược với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc. Vin vào những hiện tượng hãn hữu này, các phần tử cơ hội trắng trợn vu khống “Đoàn chỉ là cái vỏ bọc hình thức”.