Bắc Yên hoàn thành xóa nhà tạm giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 1/12, huyện Bắc Yên tổ chức Chương trình công bố xóa nhà tạm giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 2/3/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án huy động nguồn lực hỗ trợ hỗ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025. Tới dự có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo Sơn La