Xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc

Cùng với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện Quỳnh Nhai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc cả về tiềm lực và thế trận.

Bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế trên địa bàn. Thường xuyên xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Hằng năm, huyện chú trọng củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; đổi mới nội dung, chương trình, hình thức và mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại địa phương. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng KVPT huyện, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Đồng chí Đinh Trung Dũng, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Nhai, cho biết: Đi đôi với xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, huyện Quỳnh Nhai đang đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng nông thôn mới bám sát mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, huyện đang tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tốt tiềm năng lợi thế và tích cực thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết các dân tộc để phấn đấu đưa huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới.

Quỳnh Nhai chú trọng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ

Trong xây dựng KVPT, Quỳnh Nhai đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức làm nòng cốt trong xây dựng và hoạt động của KVPT huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”; lực lượng dự bị động viên “gần, gọn địa bàn”, sẵn sàng huy động khi có tình huống xảy ra.

Lực lượng công an thường xuyên được kiện toàn về tổ chức, biên chế theo đúng quy định. Huyện luôn đảm bảo về chỉ tiêu tuyển quân hằng năm, tiến hành tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo hướng chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Diễn tập tình huống A2 tại diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳnh Nhai năm 2023

Đến nay, huyện đã sắp xếp lực lượng dự bị động viên vào 100% đầu mối đơn vị, lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm đúng chỉ tiêu được giao, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 27,9%; hoàn thành việc đưa công an chính quy về xã. Cơ quan quân sự, công an duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, cơ động và không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập.

Năm 2023, huyện Quỳnh Nhai đã hoàn thành diễn tập KVPT huyện đạt loại xuất sắc; tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Chiềng Bằng, diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Cà Nàng đạt loại xuất sắc.

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳnh Nhai năm 2023

Trung tá Đỗ Thế Cường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Nhai, thông tin:  Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện các chủ trương, giải pháp xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, kinh tế, quốc phòng, an ninh..., góp phần xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ, khả năng tác chiến trong KVPT, bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống.

Xã Chiềng Ơn tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳnh Nhai năm 2023

Được chọn là đơn xã tham gia diễn tập KVPT huyện Quỳnh Nhai năm 2023 với quy mô 1 bên, 2 cấp vào tháng 10 vừa qua, xã Chiềng Ơn đã hoàn thành tốt các đề mục, nhiệm vụ được giao.

Ông Lò Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Ơn nói: Thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện, xã Chiềng Ơn đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện, thực hiện nghiêm các nội trong khung tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua diễn tập, trang bị cho đội ngũ lãnh đạo xã, các cán bộ, đảng viên về nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng KVPT, tích cực và chủ động trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc từ cơ sở.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, năng động tromg phát triển kinh tế - xã hội, tích cực, chủ động trong xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện là nền tảng giúp Quỳnh Nhai xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng KVPT huyện vững chắc; tạo động lực để huyện phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra. 

Thanh Đào
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới