Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La

Những năm qua, công tác cải cách hành chính nói chung và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 nói riêng tại Sở GTVT đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong 2 năm qua, Chỉ số CCHC của Sở liên tiếp xếp vị trí số 1/20 các sở, ban, ngành; 3 năm liên tiếp được UBND tỉnh đánh giá, xếp loại HTXSNV.

   
Đào Tài Tuệ
Giám đốc Sở Giao thông vận tải
 
   

Ngành GTVT đã tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU, Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kết luận số 514-KL/TU ngày 28/3/2022 của BTV Tỉnh ủy tại Hội nghị đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU; ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 03 của BCH Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 77 của UBND tỉnh, các kế hoạch cải cách hành chính của Sở GTVT hàng năm; trong đó xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về công tác cải cách hành chính để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trên cơ sở bám sát chỉ đạo của tỉnh, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện, tình hình thực tiễn của Sở.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Sở đã hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch hành năm của tỉnh, của đơn vị. Tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Đặc biệt, công tác cải cách TTHC được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đạt được một số kết quả nổi bật là: 100% các TTHC được công khai trên Cổng TTĐT của tỉnh, phần mềm một cửa giải quyết TTHC, Cổng thông tin Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trang Thông tin điện tử, trụ sở của đơn vị; 100% các TTHC đủ điều kiện cắt giảm của Sở GTVT đã rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định trung bình từ 10-33,3%. Một số TTHC cắt giảm thời gian giải quyết 80% so với quy định như: Thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe giảm bớt từ 5 ngày làm việc xuống trả kết quả trong ngày; thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt - Lào, cấp phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải đều trả kết quả trong ngày so với thời gian quy định từ 2-5 ngày làm việc…

Thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cơ chế một cửa tại chỗ của Sở GTVT; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cập nhật kết quả, kết nối giữa hệ thống phần mềm chuyên ngành của Bộ GTVT và phần mềm một cửa của tỉnh; thực hiện tốt công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, công tác phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích. Tích cực rà soát, cung cấp được 39 DVC trực tuyến mức độ 3, 4 đủ điều kiện trên tổng số 123 TTHC thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, phục vụ tốt nhu cầu của các tổ chức, cá nhân thông qua việc tiếp nhận, giải quyết 51.451 hồ sơ TTHC, trong đó có 50.905 hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn; tỷ lệ hồ sơ từ chối không đủ điều kiện giải quyết thấp; không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính của ngành vẫn còn hạn chế, như: Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 so với tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết trong năm của Sở đạt tỷ lệ còn thấp. Đây cũng là một trong những tồn tại chung của các sở, ngành, địa phương trên toàn tỉnh, đã được phân tích, đánh giá nguyên nhân tại Báo cáo sơ kết của tỉnh. Để khắc phục tồn tại, hạn chế trên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính tại đơn vị, Sở GTVT xác định một số giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới như sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 tại đơn vị. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, chủ động triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, 100% nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC của tỉnh, của Bộ GTVT, của Sở GTVT hàng năm và giai đoạn.

Hai là, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đẩy mạnh triển khai hiện đại hóa nền hành chính, sử dụng các phần mềm của tỉnh, của Sở, phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Ba là, thực hiện tốt việc công bố, công khai, minh bạch các TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC; công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo Quyết định 468/QĐ-TTTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó Ngành GTVT có 01 TTHC về cấp, đổi GPLX thực hiện DVC toàn trình trên cổng DVC Quốc gia theo lộ trình.

Bốn là, cung cấp và tăng cường công tác tuyên truyền, thúc đẩy việc người dân, tổ chức thường xuyên sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC; rà soát các TTHC không có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thời gian dài. Không để xảy ra tình trạng hồ sơ TTHC quá hạn. Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC bảo đảm đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, phiền hà cho người dân, tổ chức.

Nhân dân làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe ở bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Từ thực tiễn thực hiện công tác CCHC tại đơn vị trong thời gian qua, Sở GTVT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, thực hiện việc nâng cấp phần mềm giải quyết TTHC của tỉnh tương thích với phần mềm của Cục ĐBVN và Bộ GTVT cũng như các Bộ, ngành dọc trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thống nhất, đồng bộ các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, nhất là TTHC liên thông giữa các ngành và các cấp chính quyền, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp có nhu cầu. Chỉ đạo Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nội dung phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, tránh trường hợp có văn bản xin ý kiến giữa các đơn vị nhưng một số đơn vị không phản hồi hoặc quá thời gian mới phản hồi. Chỉ đạo thực hiện việc gửi văn bản đến theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị để không mất thời gian xử lý văn bản. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm trách niệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ nói chung và công tác CCHC, tuyên truyền, gương mẫu thực hiện công tác giải quyết TTHC nói riêng.

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới