Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Đảng bộ huyện Mường La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tác giả: Báo Sơn La

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!